Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 12

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 12 có đáp án

Câu 2. Ý nào không phản ánh đúng hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 đối với nước Đức?

A. Khủng hoảng chính trị trầm trọng

B. Cuộc đấu tranh của quần chúng lao động diễn ra gay gắt

C. Kinh tế suy sụp, các nhà máy đóng cửa, số lượng thất nghiệp tăng nhanh

D. Giới cầm quyền Đức lo củng cố quyền lực, chuẩn bị chiến tranh

Câu 3. Các thế lực phản động, hiếu chiến tập trung trong tổ chức nào ở nước Đức?

A. Đảng Dân chủ

B. Đảng Quốc xã

C. Đảng Xã hội dân chủ

D. Đảng Đoàn kết dân tộc

Câu 4. Người đứng đầu tổ chức đó là

A. Hítle

B. Hinđenbua

C. Rommen

D. Manxtên

Câu 5. Ý không phản ánh đúng chủ trương của người đúng đầu tổ chức đó là

A. Chống cộng sản, phân biệt chủng tộc

B. Ra sức tuyên truyền kích động chủ nghĩa phục thù

C. Phát xít hóa bộ máy nhà nước, thiết lập chế độ độc tài

D. Liên kết với Đảng Xã hội dân chủ để giải quyết hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế

Câu 6. Một sự kiện diễn ra ở nước Đức ngày 30 - 1 - 1933 là

A. Đảng Cộng sản Đức kêu gọi quần chúng thành lập Mặt trận Nhân dân chống phát xít

B. Đảng Xã hội dân chủ Đức tuyên bố bất hợp tác, từ chối Liên minh với Đảng Cộng sản Đức

C. Tổng thống Hinđenbua chỉ định Hítle làm Thủ tướng và thành lập chính phủ mới

D.Giai cấp tư sản tuyên bố xóa bỏ chế độ cộng hòa tư sản, nhằm đưa đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế

Câu 7. Để thực hiện nền chuyên chính độc tài, ở trong nước Chính phủ Hítle đã thực hiện chính sách

A. Bài Do Thái

B. Hạn chế các quyền tự do dân chủ tối thiểu của người dân

C. Đàn áp các cuộc đấu tranh của nhân dân phản đối chế độ độc tài

D. Công khai khủng bố các đảng phái dân chủ tiến bộ (trước tiên là Đảng Cộng sản)

Câu 8. Chính phủ Hítle đặt Đảng Cộng sản nước Đức ra ngoài vòng pháp luật sau sự kiện nào?

A. Hítle lên nắm quyền

B. Tổng thống Hinđenbua mất

C. Nhà quốc hội Đức bị đốt cháy

D. Nền Cộng hòa Vaima sụp đổ

Câu 9. Năm 1934, sau khi tổng thống Hinđenbua qua đời, Hítle đã tự xưng là

A. Tổng thống

B. Thủ tướng

C. Quốc trưởng suốt đời

D. Thống soái

Câu 10. Chính phủ Hítle đã tổ chức lại nền kinh tế trong nước theo hướng

A. Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp quân sự, quốc phòng

B. Tạo điều kiện cho các nhà tài phiệt tổ chức, phát triển sản xuất

C. Tập trung, mệnh lệnh, phục vụ nhu cầu quân sự

D. Đầu tư vào các ngành dịch vụ

Câu 11. Sự kiện nổi bật nào đã diễn ra ở nước Đức tháng 7 - 1933?

A. Hítle thành lập Tổng hội đồng kinh tế để điều hành các ngành kinh tế

B. Nền Cộng hòa Vaima hoàn toàn sụp đổ

C. Đảng Cộng sản Đức phải ngừng hoạt động

D. Hiến pháp Vaima chính thức bị hủy bỏ

Câu 12. Ngành kinh tế được phục hồi và phát triển nhanh nhất ở Đức những năm 30 của thế kỉ XX là

A. Công nghiệp dệt

B. Công nghiệp quân sự

C. Công nghiệp khai khoáng

D. Công nghiệp cơ khí, chế tạo

Câu 13. Đường lối đối ngoại chủ yếu của Chính phủ Hítle là

A. Bắt tay với các nước phát xít

B. Thực hiện chính sách đối ngoại nước lớn

C. Tăng cường các hoạt động chuẩn bị chiến tranh

D. Mở rộng giao lưu, hợp tác với các nước tư bản châu Âu

Câu 14. Tháng 10 - 1933, chính quyền Hítle đã có hành động gì?

A. Tuyên bố rút khỏi Hội Quốc liên

B. Ban hành lệnh tổng động viên trên toàn nước Đức

C. Tuyên bố thành lập quân đội thường trực

D. Bắt đầu triển khai các hoạt động quân sự

Câu 15. Đến năm 1938, nước Đức đã được ví như

A. Một trại tập trung khổng lồ

B. Một trại lính khổng lồ

C. Một tên sen đầm quốc tế

D. Một đế quốc bất khả chiến bại

Câu 18. Ý nào sau đây không đúng với hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 -1933 đối với nước Đức?

A. Hàng chục triệu nhà máy, xí nghiệp phải đóng cửa

B. Số người thất nghiệp lên tới hơn 5 triệu người

C. Năm 1932, sản xuất công nghiệp giảm 47% so với những năm trước khủng hoảng

D. Mâu thuân xã hội và cuộc đấu tranh của quần chúng lao động đã dẫn tới cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng

Câu 19. Các thế lực phản động, hiếu chiến ngày càng mở rộng ảnh hưởng trong quần chúng, đặc biệt là:

A. Đảng Xã hội dân chủ

B. Đảng Dân chủ tự do

C. Đảng Cộng sản

D. Đảng Quốc xã

Câu 20. Người đứng đầu Đảng Quốc xã ở Đức là:

A. Hin-đen-bua

B. Hít-le

C. Lu-ther

D. Si-mons

Câu 21. Ý nào sau đây không phải là chủ trương của Hít-le - người đứng đầu Đảng Quốc xã?

A. Chống cộng sản và phân biệt chủng tộc

B. Ra sức tuyên truyền, kích động chủ nghĩa phục thù

C. Phát xít hóa bộ máy nhà nước, thiết lập chế độ độc tài khủng bố công khai

D. Liên kết với Đảng Xã hội dân chủ để giải quyết những hậu quả do cuộc khủng hoảng kinh tế gây ra

Câu 24. Sự kiện lịch sử diễn ra ở Đức vào ngày 30 - 1 - 1933 là:

A. Đảng Cộng sản Đức đã kêu gọi quần chúng đấu tranh để thành lập Mặt trận thống nhất chống chủ nghĩa phát xít

B. Đảng Đảng Xã hội dân chủ - đảng có ảnh hưởng trong quần chúng nhân dân lao động - đã từ chối hợp tác với Đảng Cộng sản Đức

C. Giai cấp tư sản cầm quyền tuyên bố xóa bỏ chế độ cộng hòa tư sản, nhằm đưa đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế

D. Tổng thống Hin-đen-bua chỉ định Hít-le làm Thủ tướng và thành lập chính phủ mới

Câu 25. Sự kiện mở ra một thời kì đen tối trong lịch sử nước Đức là:

A. Đảng Quốc xã thành lập

B. Hít-le làm Thủ tướng nước Đức

C. Hin-đen-bua làm Tổng thống nước Đức

D. sản xuất công nghiệp giảm sút nhiều

Câu 27. Chính phủ Hít-le công khai khủng bố các đảng phái dân chủ tiến bộ, trước hết là:

A. Đảng Dân chủ tự do Đức

B. Đảng Xã hội dân chủ Đức

C. Đảng Cộng sản Đức

D. Đảng Chủ nghĩa xã hội dân chủ Đức

Câu 28. Việc Hít-le làm thủ tướng đã tác động như thế nào đến lịch sử của nước Đức?

A. Mở ra một thời kì đen tối trong lịch sử nước Đức

B. Tạo điều kiện thuận lợi cho đất nước phát triển nhanh chóng

C. Đánh dấu thời kì phát triển vượt bậc của nền kinh tế - xã hội Đức

D. Đưa nước Đức trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới

Câu 29. Để thực hiện nền chuyên chính độc tài, từ năm 1993, ở trong nước Chính phủ Hít-le đã thực hiện chính sách nào?

A. Thuyết phục, lôi kéo Đảng Xã hội dân chủ và Đảng Cộng sản đứng về phía mình

B. Áp đặt, đồng thời hạn chế các quyền tự do dân chủ tối thiểu của mọi công dân

C. Công khai khủng bố các đảng phái dân chủ tiến bộ, trước hết là Đảng Cộng sản Đức

D. Đẩy mạnh đàn áp các cuộc đấu tranh của quần chúng nhân dân phản đối chế độ độc tài

Câu 30. Chính phủ Hít-le đặt Đảng Cộng sản ra ngoài vòng pháp luật sau sự kiện nào?

A. Tổng thống Hin-đen-bua qua đời

B. Nhà Quốc hội bị đốt cháy

C. Hít-le tự xưng là Quốc trưởng suốt đời

D. Nền Cộng hòa Vaima hoàn toàn sụp đổ

Câu 31. Sự kiện lịch sử nào sau đây không phải diễn ra vào năm 1934 ở Đức?

A. Tổng thống Hin-đen-bua qua đời

B. Hít-le tự xưng là Quốc trưởng suốt đời

C. Nền Cộng hòa Vaima hoàn toàn sụp đổ

D. Hít-le thành lập Tổng hội đồng kinh tế

Câu 32. Năm 1934, sau khi Tổng thống Hin-đen-bua qua đời, Hít-le tuyên bố hủy bỏ Hiến pháp Vaima, tự xưng là:

A. Tướng quân

B. Đại Tổng thống

C. Thủ tướng

D. Quốc trưởng suốt đời

Câu 33. Sự kiện lịch sử nào sau đây diễn ra vào năm 1934 ở Đức?

A. Chính quyền phát xít vu cáo những người cộng sản đốt cháy nhà Quốc hội

B. Hít-le tuyên bố hủy bỏ Hiến pháp Vaima, tự xưng là Quốc trưởng suốt đời

C. Tổng sản lượng công nghiệp của Đức tăng 28% so với giai đoạn trước khủng hoảng

D. Hít-le thành lập Tổng hội đồng kinh tế để điều hành hoạt động của các ngành kinh tế

Câu 34. Về kinh tế, trong những năm 1933 - 1939, chính quyền phát xít tiến hành tổ chức nền kinh tế theo hướng nào?

A. Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp điện tử - viễn thông, hàng không - vũ trụ, quốc phòng - quân sự

B. Tập trung, mệnh lệnh, phục vụ nhu cầu quân sự

C. Tập trung đầu tư phát triển các tập đoàn, công ti lớn trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là các công ti xuyên quốc gia

D. Đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ như thương mại, ngân hàng, tín dụng, bảo hiểm, du lịch, tư vấn đầu tư, chuyển giao công nghệ

Câu 35. Sự kiện lịch sử nổi bật diễn ra ở Đức vào tháng 7 - 1933 là:

A. Nền Cộng hòa Vaima hoàn toàn sụp đổ

B. Nước Đức tuyên bố rút khỏi Hội Quốc liên để được tự do hành động

C. Hít-le thành lập Tổng hội đồng kinh tế để điều hành hoạt động của các ngành kinh tế

D. Chính quyền phát xít vu cáo những người cộng sản đốt cháy nhà Quốc hội

Câu 36. Trong những năm 1933 - 1939, các ngành công nghiệp dần dần được phục hồi và hoạt động hết sức khẩn trương, đặc biệt là:

A. công nghiệp dệt, hóa dầu

B. công nghiệp quân sự

C. công nghiệp điện tử - viễn thông

D. công nghiệp cơ khí chính xác, tự động hóa

Câu 37. Về đối ngoại trong những năm 1933 - 1939, chính quyền Hít-le:

A. tiến hành chính sách kinh tế đối ngoại nước lớn

B. tăng cường các hoạt động chuẩn bị chiến tranh

C. đẩy mạnh giao lưu, hợp tác với các nước tư bản ch&aciracirc;u Âu

D. đề ra Chính sách láng giềng thân thiện đối với các nước châu Âu

Câu 38. Tháng 10 - 1933, diễn ra sự kiện lịch sử gì ở nước Đức?

A. Hít-le ban hành lệnh tổng động viên, tuvên bố thành lập đội quân thường trực và bắt đầu triển khai các hoạt động quân sự ở châu Âu

B. Hít-le tuyên bố hủy bỏ Hiến pháp Vaima, tự xưng là Quốc trưởng suốt đời

C. Hít-le thành lập Tổng hội đồng kinh tế để điều hành hoạt động của các ngành kinh tế

D. Nước Đức tuyên bố rút khỏi Hội Quốc liên để được tự do hoạt động

Câu 39. Chính quyền Hít-le đã có hành động gì vào tháng 10 - 1933?

A. Ban hành lệnh tổng động viên

B. Tuyên bố rút khỏi Hội Quốc liên

C. Tuyên bố thành lập đội quân thường trực

D. Bắt đầu triển khai các hoạt động quân sự ở châu Âu

Câu 40. Đến năm 1938, nước Đức:

A. đã trở thành một trại lính khổng lồ

B. bắt đầu triển khai các hoạt động quân sự ở châu Âu

C. tuyên bố rút khỏi Hội Quốc liên để được tự do hoạt động

D. ban hành lệnh tổng động viên, tuyên bố thành lập đội quân thường trực

Câu 45. Sự kiện nào đánh dấu Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc?

A. Phát xít Đức đầu hàng

B. Phát xít I-ta-li-a bị tiêu diệt

C. Nhật Bản đầu hàng

D. Hội nghị I-an-ta (Liên Xô)

Câu 46. Việc nước Đức kí văn bản đầu hàng không điều kiện ngày 9 - 5 - 1945 có ý nghĩa như thế nào?

A. Chiến tranh chấm dứt ở châu Âu

B. Sự sụp đổ hoàn toàn của các nước phát xít

C. Liên Xô đã giành được thắng lợi hoàn toàn

D. Chiến tranh trên thế giới đã chấm dứt hoàn toàn

Câu 47. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc với:

A. sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân

B. sự thắng lợi của chủ nghĩa cộng sản

C. sự thắng lợi của nhân dân các nước thuộc địa trên thế giới

D. sự sụp đổ hoàn toàn của các nước phát xít Đức, I-ta-li-a và Nhật Bản

Câu 48. Lực lượng trụ cột, giữ vai trò quyết định trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít là:

A. Nhân dân các nước thuộc địa

B. Hồng quân Liên Xô

C. Ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh

D. Ủy viên thường trực Liên hợp quốc

Câu 49. Ý nào sau đây không đúng với hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Khoảng 600 nghìn người chết

B. 90 triệu người bị tàn phế

C. Nhiều thành phố, làng mạc, cơ sở kinh tế bị tàn phá

D. Hơn 70 quốc gia với 1700 triệu người đã bị lôi vào vòng chiến

Câu 50. Địa điểm Toóc-gâu ở đâu?

A. Bên bờ sông En-bơ

B. Bên bờ sông Rai-nơ

C. Noóc-măng-đi

D. Bên bờ sông Đa-nuyp

Câu 51. Sự kiện nào đánh dấu chiến tranh chấm dứt ở châu Âu?

A. Quân Đức ở I-ta-li-a đầu hàng

B. Mút-xô-li-ni bị xử tử

C. Nước Đức kí văn bản đầu hàng không điều kiện

D. Cờ chiến thắng cắm trên nóc tòa nhà Quốc hội Đức

Câu 52. Ở Mặt trận Thái Bình Dương, từ năm 1944, liên quân Mĩ - Anh đã triển khai các cuộc tấn công đánh chiếm:

A. Mã Lai và quần đảo Phi-líp-pin

B. In-đô-nê-xi-a và quần đảo Phi-líp-pin

C. Xiêm và quần đảo Phi-líp-pin

D. Miến Điện và quần đảo Phi-líp-pin

Câu 54. Hòa ước Vecxai được kí kết vào thời gian nào:

A. Tháng 6/1919

B. Tháng 7/1919

C. Tháng 5/1919

D. Tháng 4/1919

Câu 55. Thời gian và sự kiện đánh dấu sự mở đầu cách mạng của Đức

A. 11/3/1918 với cuộc khởi nghĩa của các thủy thủ ở Ki-en

B. 3/11/1918 với cuộc khởi nghĩa của các thủy thủ ở Ki-en

C. 5/11/1918 với cuộc lật đổ vua Vin-hem II

D. 11/11/1918 với cuộc khởi nghĩa ở Vaima

Câu 56. Kết quả của cuộc khởi nghĩa tháng 11/1918 là:

A. Nền quân chủ bị lật đổ và thiết lập nhà nước Xô Viết

B. Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, thiết lập chế độ cộng hòa tư sản

C. Chế độ quân chủ lập hiến được thành lập

D. Liên minh quí tộc, tư sản lên nắm quyền

Câu 58. Hitle cầm quyền ở Đức thời gian nào?

A.1933-1940

B.1933-1937

C.1933-1938

D.1933-1939

đáp án Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 12

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 30B
Câu 2DCâu 31D
Câu 3BCâu 32D
Câu 4ACâu 33B
Câu 5DCâu 34B
Câu 6CCâu 35C
Câu 7DCâu 36B
Câu 8CCâu 37B
Câu 9CCâu 38D
Câu 10CCâu 39B
Câu 11ACâu 40A
Câu 12BCâu 41A
Câu 13CCâu 42C
Câu 14ACâu 43D
Câu 15BCâu 44D
Câu 16BCâu 45C
Câu 17CCâu 46A
Câu 18ACâu 47D
Câu 19DCâu 48C
Câu 20BCâu 49A
Câu 21DCâu 50A
Câu 22DCâu 51C
Câu 23CCâu 52D
Câu 24DCâu 53C
Câu 25BCâu 54
Câu 26CCâu 55
Câu 27CCâu 56
Câu 28ACâu 57
Câu 29CCâu 58

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X