Chính phủ Hít-le công khai khủng bố các đảng phái dân chủ tiến bộ, trước hết

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 24/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Chính phủ Hít-le công khai khủng bố các đảng phái dân chủ tiến bộ, trước hết là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X