Trắc nghiệm Hóa 9 bài 8 : Một số bazơ quan trọng

Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9 bài 8 - Một số bazơ quan trọng có đáp án.

Câu 1. Thuốc thử để nhận biết dung dịch Ca(OH)2 là
Câu 2. Nhóm các dung dịch có pH > 7 là:
Câu 3. Nếu rót 200 ml dung dịch NaOH 1M vào ống nghiệm đựng 100 ml dung dịch H2SO41M thì dung dịch tạo thành sau phản ứng sẽ:
Câu 4. Dung dịch NaOH phản ứng với tất cả các chất trong dãy:
Câu 5. Dung dịch Ca(OH)2 phản ứng với tất cả các chất trong dãy chất nào sau đây?
Câu 6. Sau khi làm thí nghiệm, có những khí thải độc hại: HCl , H2S , CO2, SO2. Dùng chất nào sau đây để loại bỏ chúng là tốt nhất?
Câu 7. Cặp chất đều làm đục nước vôi trong $Ca ( OH )_{2}$ là
Câu 8. Cho 2,24 lít khí CO2( đktc) hấp thụ hoàn toàn bởi 200 ml dung dịch Ca(OH)2 chỉ thu được muối CaCO3. Nồng độ mol của dung dịch Ca(OH)2 cần dùng là:
Câu 9. Trung hòa 200 ml dung dịch NaOH 1M bằng dung dịch H2SO4 10%. Khối lượng dung dịch H2SO4 cần dùng là:
Câu 10. Hòa tan 6,2 gam Na2O vào nước được 2 lít dung dịch. Nồng độ mol của dung dịch thu được là:

đáp án Trắc nghiệm Hóa 9 bài 8 : Một số bazơ quan trọng

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6B
Câu 2CCâu 7B
Câu 3DCâu 8A
Câu 4BCâu 9A
Câu 5DCâu 10A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X