Trắc nghiệm Hóa 8 bài 23 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa 8 bài 23 - Câu hỏi trắc nghiệm bài 23 Hóa 8 Bài luyện tập 4 có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. 0,5 mol nước chứa số phân tử nước là?
Câu 2. Số mol phân tử ${C}{l}_{2}$ có trong 7,1 g ${C}{l}_{2}$
Câu 3. Tính $%{m}_{{{M}{g}}}$ trong 1 mol ${M}{g}{S}{O}_{4}$
Câu 4. Số mol C, ${O}_{2}$, Fe tương ứng của 4,8 gam C; 16 gam ${O}_{2}$; 0,56 gam Fe là
Câu 5. Kết luận đúng khi nói về khí clo và khí metan
Câu 6. Đốt cháy hoàn toàn 1,6 gam lưu huỳnh trong không khí. Tính thể tích khí ${S}{O}_{2}$ ở đktc thu được sau phản ứng.
Câu 7. Cho 2,7 g nhôm tác dụng với 6,4 g ${O}_{2}$. Đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, xác định sản phẩm thu được và chất còn dư sau phản ứng?
Câu 8. Muốn thu khí ${N}_{2}{O}$ vào bình ta phải
Câu 9. Tính khối lượng đã phản ứng của HCl khi cho 2,875 g Na tác dụng với nó để sinh ra khí hidro
Câu 10. Cho ${d}_{{{X}/{H}_{2}}} = {0},{12}$ nghĩa là gì

đáp án Trắc nghiệm Hóa 8 bài 23: Bài luyện tập 4

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6D
Câu 2CCâu 7D
Câu 3DCâu 8A
Câu 4BCâu 9B
Câu 5BCâu 10A

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X