Trắc nghiệm Hóa 8 bài 19 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa 8 bài 19 - Câu hỏi trắc nghiệm bài 19 Hóa 8 Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Khối lượng của 0,05 mol ${N}{a}_{2}{O}$ là

A. 0,31 g

B. 3,00 g

C. 3,01 g

D. 3,10 g

Câu 3. Chọn đáp án đúng: Số mol của ${12}{g} {O}_{2}, {1},{2} {g} {H}_{2}, {14} {g} {N}_{2}$

A. 0,375 mol; 0,6 mol; 0,5 mol

B. 0,375 mol; 0,5 mol; 0,1 mol

C. 0,1 mol; 0,6 mol; 0,5 mol

D. O,5 mol; 0,375 mol; 0,3 mol

Câu 4. Thể tích của 96 gam ${C}{H}_{4}$ ở đktc là

A. 134,4 lít

B. 0,1344 lít

C. 13,44 lít

D. 1,344 lít

Câu 5. Số mol nguyên tử C trong 44 g ${C}{O}_{2}$

A. 2 mol

B. 1 mol

C. 0,5 mol

D. 1,5 mol

Câu 6. Nếu 2 chất khí khác nhau nhưng có thể tích bằng nhau (đo cùng ở nhiệt độ và áp suất) thì

A. Cùng khối lượng

B. Cùng số mol

C. Cùng tính chất hóa học

D. Cùng tính chất vật lí

Câu 7. Cho ${m}_{{{C}{a}}} = {5} {g}, {m}_{{{C}{a}{O}}} = {5},{6} {g}$. Kết luận đúng

A. ${n}_{{{C}{a}}} > {n}_{{{C}{a}{O}}}$

B. ${n}_{{{C}{a} }}< {n}_{{{C}{a}{O}}}$

C. ${n}_{{{C}{a} }}= {n}_{{{C}{a}{O}}}$

D. ${V}_{{{C}{a}}} = {V}_{{{C}{a}{O}}}$

Câu 8. Cho $n_{N_2} = 0,9 mol$ và $m_{Fe} = 50,4${g}. Kết luận đúng

A. Hai chất cùng khối lượng

B. Hai chất cùng thể tích

C. Hai chất cùng số mol

D.$m_{Fe} < m_{N_2}$

Câu 10. Số mol của 19,6 g ${H}_{2}{S}{O}_{4}$

A. 0,2 mol

B. 0,1 mol

C. 0,12 mol

D. 0,21 mol

đáp án Trắc nghiệm Hóa 8 bài 19: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 D Câu 6 B
Câu 2 A Câu 7 A
Câu 3 A Câu 8 C
Câu 4 A Câu 9 C
Câu 5 B Câu 10 A

Lựu (Tổng hợp)

Các đề khác

X