Trắc nghiệm Hóa 8 bài 19 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa 8 bài 19 - Câu hỏi trắc nghiệm bài 19 Hóa 8 Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Khối lượng của 0,05 mol ${N}{a}_{2}{O}$ là
Câu 2. Thể tích của 0,54 gam ${H}_{2}$ ở điều kiện tiêu chuẩn là
Câu 3. Chọn đáp án đúng: Số mol của ${12}{g} {O}_{2}, {1},{2} {g} {H}_{2}, {14} {g} {N}_{2}$
Câu 4. Thể tích của 96 gam ${C}{H}_{4}$ ở đktc là
Câu 5. Số mol nguyên tử C trong 44 g ${C}{O}_{2}$
Câu 6. Nếu 2 chất khí khác nhau nhưng có thể tích bằng nhau (đo cùng ở nhiệt độ và áp suất) thì
Câu 7. Cho ${m}_{{{C}{a}}} = {5} {g}, {m}_{{{C}{a}{O}}} = {5},{6} {g}$. Kết luận đúng
Câu 8. Cho $n_{N_2} = 0,9 mol$ và $m_{Fe} = 50,4${g}. Kết luận đúng
Câu 9. Phải cần bao nhiêu mol nguyên tử C để có ${2},{4}.{10}^{23}$ nguyên tử C
Câu 10. Số mol của 19,6 g ${H}_{2}{S}{O}_{4}$

đáp án Trắc nghiệm Hóa 8 bài 19: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 D Câu 6 B
Câu 2 A Câu 7 A
Câu 3 A Câu 8 C
Câu 4 A Câu 9 C
Câu 5 B Câu 10 A

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X