Trắc nghiệm Hóa 8 bài 17 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa 8 bài 17 - Câu hỏi trắc nghiệm bài 17 Hóa 8 Bài luyện tập 3 có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Chọn đáp án sai

A. Hiện tượng vật lí là hiện tượng chất biến đổi mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu

B. Hiện tượng hóa học là là hiện tượng chất biến đổi tạo ra chất mới

C. Thủy triều là hiện tượng hóa học

D. Băng tan là hiện tượng vật lí

Câu 3. Hoà tan nhôm (Al) trong dung dịch axit sunfuric (${H}_{2}{S}{O}_{4}$) thu được nhôm sunfat và khí hiđro, phản ứng xảy ra là

A. ${A}{l} + {A}{l}_{2}\left({{{S}{O}_{4}}}\right){3} → {H}_{2}{S}{O}_{4} + {H}_{2}$_

B. ${A}{l}_{2}\left({{{S}{O}_{4}}}\right){3} + {3}{H}_{2} → {2}{A}{l} + {3}{H}_{2}{S}{O}_{4}$_

C. ${2}{A}{l} + {3}{H}_{2}{S}{O}_{4} → {A}{l}_{2}\left({{{S}{O}_{4}}}\right){3} + {3}{H}_{2}.$_

D. ${H}_{2}{S}{O}_{4} + {H}_{2} → {A}{l}_{2}\left({{{S}{O}_{4}}}\right){3} + {A}{l}$_

Câu 4. Phương trình hoá học đúng là

A. ${P} + {O}_{2} → {P}_{2}{O}_{3}$

B. ${N}{a} + {H}_{2}{S}{O}_{4} → {N}{a}_{2}{S}{O}_{4} + {H}_{2}$

C. ${B}{a} + {2}{H}{C}{l} → {H}_{2} + {B}{a}{C}{l}_{2}$

D. ${M}{g} + {O}_{2} → {M}{g}{O}$

Câu 7. Chọn hệ số thích hợp và công thức hóa học của chất còn thiếu
${C}{u}{O} + ? {H}{C}{l} → {C}{u}{C}{l}_{2} + ?$

A. ${H}_{2}{O}$ & 1:2:1:1

B. ${H}_{2}$ & 1:1:1:1

C. ${H}_{2}{O}$ & 1:2:1:2

D. ${O}_{2}$ & 1:1:1:1

Câu 9. Phương trình hóa học nào sau đây là đúng?

A. ${N}_{2} + {3}{H}_{2} \xrightarrow[]{t^o} {N}{H}_{3}$

B. ${N}_{2} + {H}_{2} \xrightarrow[]{t^o} {N}{H}_{3}$

C. ${N}_{2} + {3}{H}_{2} \xrightarrow[]{t^o} {2}{N}{H}_{3}$

D. ${N}_{2} + {H}_{2} \xrightarrow[]{t^o} {2}{N}{H}_{3}$

Câu 10. Khi bỏ quả trứng vào dung dịch axit clohiđric có sủi bọt ở vỏ quả trứng là do:

A. Canxi clorua sinh ra đã bay lên.

B. Khí cacbon đioxit thoát ra.

C. Hơi nước bay lên.

D. Khí oxi bay lên.

đáp án Trắc nghiệm Hóa 8 bài 17: Bài luyện tập 3

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 6B
Câu 2BCâu 7A
Câu 3CCâu 8D
Câu 4CCâu 9C
Câu 5BCâu 10B

Lựu (Tổng hợp)

Các đề khác

X