Trắc nghiệm Hóa 8 bài 16 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa 8 bài 16 - Câu hỏi trắc nghiệm bài 16 Hóa 8 Phương trình hoá học có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Chọn đáp án đúng

A. Phương trình hóa học biểu diễn ngắn gọn phản ứng hóa học

B. Có 2 bước để lập phương trình hóa học

C. Chỉ duy nhất 2 chất tham gia phản ứng tạo thành 1 chất sản phẩm mới gọi là phương trình hóa học

D. Quỳ tím dùng để xác định chất không là phản ứng hóa học

Câu 2. Chọn đáp án sai

A. Có 3 bước lập phương trình hóa học

B. Phương trình hóa học biểu diễn ngắn gọn phản ứng hóa học

C. Muối ăn có công thức hóa học là NaCl

D.Ý nghĩa của phương trình hóa học là cho biết nguyên tố nguyên tử

Câu 3. Viết phương trình hóa học của kim loại sắt tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng biết sản phẩm là sắt (II) sunfat và có khí bay lên

A. ${F}{e} + {H}_{2}{S}{O}_{4} → {F}{e}{S}{O}_{4} + {H}{2}$

B. ${F}{e} + {H}_{2}{S}{O}_{4} → {F}{e}_{2}{S}{O}_{4} + {H}_{2}$

C. ${F}{e} + {H}_{2}{S}{O}_{4} → {F}{e}{S}{O}_{{}}{4} + {S}_{2}$

D. ${F}{e} + {H}_{2}{S}{O}_{4} → {F}{e}{S}{O}_{4} + {H}_{2}{S}$

Câu 5. Phương trình đúng của photpho cháy trong không khí, biết sản phẩm tạo thành là ${P}_{2}{O}_{5}$

A. ${P} + {O}_{2} → {P}_{2}{O}_{5}$

B. ${4}{P} + {5}{O}_{2} → {2}{P}_{2}{O}_{5}$

C. ${P} + {2}{O}_{2} → {P}_{2}{O}_{5}$

D. ${P} + {O}_{2} → {P}_{2}{O}_{3}$

Câu 9. Xác định chất X và tỉ lệ các chất trong phản ứng?
${F}{e}{O} + {C}{O} → {X} + {C}{O}_{2}$

A. ${F}{e}_{2}{O}_{3}$ & 1:2:3:1

B. Fe & 1:1:1:1

C. ${F}{e}_{3}{O}_{4}$ & 1:2:1:1

D. FeC & 1:1:1:1

đáp án Trắc nghiệm Hóa 8 bài 16: Phương trình hoá học

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6D
Câu 2DCâu 7C
Câu 3ACâu 8A
Câu 4ACâu 9B
Câu 5BCâu 10A

Lựu (Tổng hợp)

Các đề khác

X