Trắc nghiệm Hóa 8 bài 11 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa 8 bài 11 - Câu hỏi trắc nghiệm bài 11 Hóa 8 bài luyện tập 2 có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Các công thức hóa học nào là đúng

A. KCl, AlO, S

B. Na, BaO, ${C}{u}{S}{O}_{4}$

C. ${B}{a}{S}{O}_{4}$, CO, BaOH

D. ${N}{a}{S}{O}_{4}$, Cu, Mg

Câu 2. Từ công thức ${K}{M}{n}{O}_{4}$, ta biết được thông tin gì

A. Có 4 nguyên tử ${O}_{2}$ trong phân tử

B. Hợp chất được tạo từ nguyên tố K, O, Mn

C. Phân tử khối là 99 đvC

D. Tất cả đáp án

Câu 6. Chọn câu đúng

A. Hóa trị của C ở CO là IV

B. Trong công thức hóa học, tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố này bằng tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố kia.

C. Công thức hóa học chỉ cho biết nguyên tố nào tạo ra chất.

D. Tất cả đáp án đều đúng.

Câu 7. Cho công thức sau ${C}{H}_{3}{C}{O}{O}{N}{a}$. Tính phần trăm khối lượng Na có trong hợp chất

A. %${m}_{{{N}{a}}}={29},{27}$%

B. %${m}_{{{N}{a}}}={3},{66}$%

C. %${m}_{{{N}{a}}}={28},{05}$%

D. %${m}_{{{N}{a}}}={39}$%

Câu 8. Viết ${3}{C}{l}_{2}$ nghĩa là gì

A. 3 phân tử clo

B. 3 nguyên tử clo

C. Clo có hóa trị III

D. Tất cả đáp án

Câu 9. Chọn câu sai

A. Dựa vào công thức hóa học có thể biết nguyên tố tạo ra chất, số nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong một phân tử và phân tử khối của chất.

B. Công thức hóa học của kẽm clorua là ${Z}{n}{C}{l}_{2}$

C. Axit sunfuric có công thức hóa học là ${H}{S}{O}_{4}$

D. KCl là hợp chất vô cơ

đáp án Trắc nghiệm Hóa 8 bài 11: Bài luyện tập 2

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 6B
Câu 2BCâu 7C
Câu 3ACâu 8A
Câu 4BCâu 9C
Câu 5ACâu 10A

Lựu (Tổng hợp)

Các đề khác

X