Trắc nghiệm Hóa 12 bài 27 : Nhôm và hợp chất của nhôm

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn tập kiến thức bài 27 hóa 12 - Nhôm và hợp chất của nhôm có đáp án

Câu 2. Cho một lá nhôm vào ống nghiệm chứa dung dịch $Hg \left( NO _{3}\right)_{2}$ , thấy có một lớp thủy ngân bám trên bề mặt nhôm. Hiện tượng tiếp theo quan sát được là

A. khí hiđro thoát ra mạnh.

B. khí hiđro thoát ra sau đó dừng lại ngay.

C. lá nhôm bốc cháy

D. lá nhôm tan ngay trong thủy ngân và không có phản ứng

Câu 3. Cho sơ đồ phản ứng : $Al \rightarrow X \rightarrow Al _{2} O _{3} \rightarrow Al$ X có thể là

A. $AlCl _{3}$

B. $NaAlO _{2}$

C. $Al \left( NO _{3}\right)_{3}$

D. $Al _{2}\left( SO _{4}\right)_{3}$

Câu 4. Phát biểu nào sau đây là sai ?

A. Dung dịch $AlCl _{3}$ và $Al _{2}\left( SO _{4}\right)_{3}$ làm quỳ tím hóa hồng

B. $Al ( OH )_{3}, Al _{2} O _{3}, Al$ đều là các chất lưỡng tính

C. Nhôm là kim loại nhẹ và có khả năng dẫn điện tốt

D. Từ $Al _{2} O _{3}$ có thế điều chế được $Al$

Câu 5. Hiện tượng nào xảy ra khi cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch $AlCl _{3}$?

A. Ban đầu không thấy hiện tượng, sau đó kết tủa xuất hiện

B. Xuất hiện kết tủa keo trắng ngay lập tức, sau đó kết tủa tan dần

C. Ban đầu không thấy hiện tượng, sau đó kết tủa xuất hiện, rồi tan dần

D. Xuất hiện kết tủa keo trắng ngay lập tức và không tan

Câu 12. Trong các cặp chất sau đây, cặp chất nào có thể cùng tồn tại trong một dung dịch?

A. $AlCl _{3}$ và $Na _{2} CO _{3}$

B. $HNO _{3}$ và $NaHCO _{3}$

C. $NaAlO _{2}$ và $KOH$

D. $NaCl$ và $AgNO _{3}$

Câu 13. Dùng hóa chất nào sau đây để phân biệt $Zn \left( NO _{3}\right)_{2}$ và $Al \left( NO _{3}\right)_{3}$

A. Dung dịch $NaOH$

B. Dung dịch $Ba ( OH )_{2}$

C. Dung dịch $NH _{3}$

D. Dung dịch nước vôi trong

đáp án Trắc nghiệm Hóa 12 bài 27 : Nhôm và hợp chất của nhôm

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 B Câu 8 A
Câu 2 A Câu 9 D
Câu 3 C Câu 10 B
Câu 4 B Câu 11 D
Câu 5 B Câu 12 C
Câu 6 C Câu 13 C
Câu 7 D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X