Trắc nghiệm Hóa 12 bài 18 : Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn tập kiến thức bài 18 hóa 12 - Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại có đáp án

Câu 1. Kết luận nào sau đây là sai ?

A. Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là Hg

B. Kim loại dẻo nhất là natri

C. Kim loại dẫn điện tốt nhất là bạc

D. Kim loại nhẹ nhất là liti

Câu 2. Phát biểu nào sau đây không đúng ?

A. Kim loại cesi được dùng để làm tế bào quang điện

B. Kim loại crom được dùng để làm dao cát kính

C. Kim loai bạc dược dùng để làm dây dẫn điện trong gia đình

D. Kim loại chì được dùng để chế tạo điện cực trong acquy

Câu 11. Các hỗn hợp chất nào sau đây không cùng tồn tại trong cùng một dung dịch?

A. $Ni \left( NO _{3}\right)_{2}$ và $AgNO _{3}$

B. $Fe \left( NO _{3}\right)_{2}$ và $AgNO _{3}$

C. $Fe \left( NO _{3}\right)_{2}$ và $Cu \left( NO _{3}\right)_{2}$

D. $Hg \left( NO _{3}\right)_{2}$ và $Cu \left( NO _{3}\right)_{2}$

Câu 12. Cho các phản ứng sau :

a) $Cu ^{2+}+ Fe \rightarrow Cu + Fe ^{2+}$

b) $Cu +2 Fe ^{3+} \rightarrow Cu ^{2+}+2 Fe ^{2+}$

c) $Fe ^{2+}+ Mg \rightarrow Fe + Mg ^{2+}$

Nhận xét nào dưới đây là đúng ?

A. Tính khử : $Mg > Fe > Fe ^{2+}> Cu$

B. Tính khử: $Mg > Fe ^{2+}> Cu > Fe$

C. Tính oxi hoá: $Cu ^{2+}> Fe ^{3+}> Fe ^{2+}> Mg ^{2+}$

D. Tính oxi hoá $: Fe ^{3+}> Cu ^{2+}> Fe ^{2+}> Mg ^{2+}$

đáp án Trắc nghiệm Hóa 12 bài 18 : Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 B Câu 8 B
Câu 2 C Câu 9 B
Câu 3 D Câu 10 D
Câu 4 B Câu 11 B
Câu 5 A Câu 12 D
Câu 6 D Câu 13 C
Câu 7 B Câu 14 C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X