Trắc nghiệm Hóa 12 bài 17 : Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn tập kiến thức bài 17 hóa 12 - Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại có đáp án

Câu 1. Phát biểu nào sau đây là sai ?

A. Trong một chu kì, khi điện tích hạt nhân tăng thì tính kim loại tăng dần

B. Trong một nhóm theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, tính kim loại tăng,

C. Kim loại có độ âm điện bé hơn phi kim trong cùng chu kì.

D. Đa số các kim loại đều có cấu tạo tinh thể

Câu 3. Xét 2 nguyên tố ở vị trí 19 và 29 trong bảng tuần hoàn. Kết luận nào sau đây là sai ?

A. Hai nguyên tố này cùng là kim loại

B. Hai nguyên tố này thuộc cùng một chu kì

C. Hai nguyên tố này có cùng số e lớp ngoài cùng ở trạng thái cơ bản

D. Hai nguyên tố này cùng là nguyên tố s

Câu 5. Kết luận nào sau đây sai?

A. Các nguyên tố nhóm A có cấu hình e lớp ngoài cùng $ns ^{2}$ đều là các kim loại

B. Nguyên tố có Z = 19 có bán kính lớn hơn nguyên tố có Z = 11

C. Li là kim loại có độ âm điện lớn nhất trong số các kim loại kiềm

D. Các nguyên tố nhóm B đều là kim loại

Câu 6. R là một kim loại thuộc nhóm IA của bảng tuần hoàn. Lấy 17,55 gam R tác dụng với 25 gam dung dịch HCl 29,2%. Sau phản ứng xảy ra hoàn toàn cho bốc hơi cẩn thận dung dịch tạo thành trong điều kiện không có không khí thì thu được 28,9 gam hỗn hợp rắn gồm hai chất. Kim loại R là

R là một kim loại thuộc nhóm IA của bảng tuần hoàn. Lấy 17,55 gam R tác dụng với 25 gam dung dịch HCl 29,2%. Sau phản ứng xảy ra hoàn toàn cho bốc hơi cẩn thận dung dịch tạo thành trong điều kiện không có không khí thì thu được 28,9 gam hỗn hợp rắn gồm hai chất. Kim loại R là K

A. Na.

B. K

C. Rb

D. Cs

Câu 9. Nhóm A bao gồm các nguyên tố:

A. Nguyên tố s

B. Nguyên tố p

C. Nguyên tố d và nguyên tố f

D. Nguyên tố s và nguyên tố p

Câu 10. Cho nguyên tố có kí hiệu là $_{12}X$. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn:

A. Nhóm IIA, chu kì 3

B. Nhóm IA, chu kì 3

C. Nhóm IIIA, chu kì 2

D. Nhóm IA, chu kì 2

Câu 13. Độ âm điện của các nguyên tố : Na, Mg, Al, Si. Xếp theo chiều tăng dần là:

A. Na < Mg < Al < Si

B. Si < Al < Mg < Na

C. Si < Mg < Al < Na

D. Al < Na < Si < Mg

Câu 14. Bán kính nguyên tử các nguyên tố: Na, Li, Be, B. Xếp theo chiều tăng dần là:

A. B < Be < Li < Na

B. Na < Li < Be < B

C. Li < Be < B < Na

D. Be < Li < Na < B

đáp án Trắc nghiệm Hóa 12 bài 17 : Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 9 D
Câu 2 C Câu 10 A
Câu 3 D Câu 11 B
Câu 4 B Câu 12 D
Câu 5 A Câu 13 A
Câu 6 B Câu 14 A
Câu 7 B Câu 15 A
Câu 8 D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X