Trắc nghiệm Hóa 12 bài 16 : Một số tính chất của protein và vật liệu polime

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn tập kiến thức bài 16 hóa 12 - Một số tính chất của protein và vật liệu polime có đáp án

Câu 3. Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím ?

A. glyxin

B. phenylamin

C. metylamin

D. alanin

Câu 5. Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau:

Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng hình ảnh

Dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là

A. hồ tinh bột, anilin, lòng trắng trứng, glucozơ.

B. hồ tinh bột, lòng trắng trứng, anilin, glucozơ.

C. hồ tinh bột, lòng trắng trứng, glucozơ, anilin.

D. lòng trắng trứng, hồ tinh bột, glucozơ, anilin.

đáp án Trắc nghiệm Hóa 12 bài 16 : Một số tính chất của protein và vật liệu polime

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 4A
Câu 2CCâu 5C
Câu 3C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X