Trắc nghiệm Hóa 12 bài 13 : Đại cương về polime

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn tập kiến thức bài 13 hóa 12 - Đại cương về polime có đáp án

Câu 4. Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng ?

A. poli(metyl metacrylat)

B. polistiren

C. poliacrilonitrin

D. poli(etylen terephtalat)

Câu 5. Polime nào sau đây thuộc loại polime thiên nhiên ?

A. polietilen

B. tinh bột

C. polistiren

D. xenlulozơ trinitrat

Câu 12. Phát biểu nào sau đây sai ?

A. Các vật liệu polime thựờng là chất rắn không bay hơi

B. Hầu hết các polime tan trong nước và trong dung môi hữu cơ

C. Polime là những chất có phân tử khối rất lớn do nhiều mắt xích liên kết với nhau

D. Polietilen và poli(vinyl clorua) là polime tổng hợp, còn tinh bột và xenlulozơ là polime thiên nhiên

Câu 13. Dãy nào sau đây gồm các chất đều có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp ?

A. etan, etilen, toluen

B. propilen, stiren, vinyl clorua

C. propan, etilen, stiren

D. stiren, clobenzen, isopren

đáp án Trắc nghiệm Hóa 12 bài 13 : Đại cương về polime

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 9D
Câu 2DCâu 10C
Câu 3DCâu 11A
Câu 4DCâu 12B
Câu 5BCâu 13B
Câu 6ACâu 14B
Câu 7ACâu 15D
Câu 8CCâu 16B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X