Câu hỏi Giáo dục công dân 11 bài 8 trắc nghiệm

Đề trắc nghiệm GDCD 11 bài 8 Chủ nghĩa xã hội gồm 24 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 8 GDCD lớp 11 có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững kiến thức.

Hệ thống câu hỏi Giáo dục Công dân 11 bài 8 trắc nghiệm bao gồm tổng hợp các câu hỏi lựa chọn phương án đúng với nội dung kiến thức liên quan đến bài 8 - Chủ nghĩa xã hội
Câu 1. Mục tiêu cách mạng mà Đảng và nhân dân ta đang ra sức phấn đầu xây dựng là
Câu 2. Chủ nghĩa xã hội mà nước ta đang xây dựng có mấy đặc trưng cơ bản?
Câu 3. Nội dung nào dưới đây là đặc trưng cơ bản về chính trị của chủ nghĩa xã hội ở nước ta
Câu 4. Nước ta đang ở giai đoạn phát triển nào dưới đây?
Câu 5. Chủ nghĩa xã hội mà nước ta đang xây dựng là một xã hội phát triển
Câu 6. Một trong những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là
Câu 7. Cac dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ là
Câu 8. Nguyên nhân nào dưới đây lí giải cho việc nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là hoàn toàn đúng đắn?
Câu 9. Nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội là do nguyên nhân nào sau đây?
Câu 10. Chủ trương "hòa nhập nhưng không hòa tan" trong tiến trình hội nhập với văn hoá thế giới thể hiện đặc trưng cơ bản nào dưới đây của chủ nghĩa xã hội ở nước ta ?
Câu 11. Đặc điểm nổi bật và bao trùm của thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là đặc điểm nào sau đây?
Câu 12. Trên lĩnh vực tư tưởng và văn hoá, thời kì quá độ ở nước ta có đặc điểm gì dưới đây ?
Câu 13. Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam giai cấp nào dưới đây giữ vai trò hạt nhân đoàn kết các giai cấp và tầng lớp khác trong xã hội?
Câu 14. Đặc điểm nào dưới đây thể hiện nội dung trên lĩnh vực chính trị trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam?
Câu 15. Những đặc trưng cơ bản của CNXH ở Việt Nam hiện nay biểu hiện như thế nào trong các đặc điểm dưới đây?
Câu 16. Thời kỳ quá độ đi lên CNXH trên phạm vi cả nước ta bắt đầu từ năm nào trong các năm dưới đây?
Câu 17. Có ý kiến cho rằngViệt Nam đi lên CNXH nhất thiết phải qua chế độ tư bản chủ nghĩa vì chỉ có qua chế độ tư bản chủ nghĩa thì mới có đầy đủ cơ sở vật chất để xây dựng CNXH. Em đồng ý với quan điểm nào sau đây?
Câu 18. Quá độ từ xã hội tiền tư bản lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa là quá độ
Câu 19. Những đặc trưng cơ bản của CNXH ở Việt Nam hiện nay biểu hiện như thế nào trong các kết luận dưới đây?
Câu 20. Việt Nam là một quốc gia thống nhất gồm nhiều dân tộc cùng sinh sống, kề vai sát cánh với nhau và có truyền thống đoàn kết lâu đời trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm và xây dựng đất nước. Mỗi dân tộc có sắc thái văn hóa riêng, góp phần tạo nên sự đa dạng, phong phú của nền văn hóa Việt Nam. Đây là đặc trưng cơ bản nào trong các đặc trưng sau đây của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam?
Câu 21. Về quan hệ hợp tác song phương, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với hơn 170 quốc gia trên thế giới, mở rộng quan hệ thương mại, xuất khẩu hàng hóa tới trên 230 thị trường của các nước và vùng lãnh thổ, ký kết trên 90 Hiệp định thương mại song phương, gần 60 Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, 54 Hiệp định chống đánh thuế hai lần và nhiều Hiệp định hợp tác về văn hoá song phương với các nước và các tổ chức quốc tế. Thông tin trên thể hiện đặc trưng cơ bản nào trong các đặc trưng sau đây của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam?
Câu 22. Thực tiễn đau khổ của những năm chịu sự thống trị của giai cấp tư sản nước ngoài cho thấy giai cấp tư sản Pháp chỉ muốn kìm hãm Việt Nam trong vòng nô lệ, không cho Việt Nam phát triển (chỉ phát triển trong ngành công nghiệp chế biến, thuốc phiện, rượu; xây dựng rất ít trường học). Chính vì vậy, sau khi hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ta không đi theo con đường tư bản chủ nghĩa mà lại đi thẳng lên chủ nghĩa xã hội là
Câu 23. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự thay đổi của các xã hội trong lịch sử, suy đến cùng cũng là từ nguyên nhân
Câu 24. Nhà nước xã hội chủ nghĩa của giai cấp công nhân và nhân dân lao động đã được xác lập để phục vụ lợi ích của đa số nhân dân lao động; người lao động thoát khỏi áp bức bất công, được thụ hưởng những thành quả lao động của mình theo nguyên tắc

đáp án Trắc nghiệm GDCD 11 bài 8: Chủ nghĩa xã hội

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 13C
Câu 2CCâu 14A
Câu 3BCâu 15C
Câu 4CCâu 16C
Câu 5ACâu 17B
Câu 6ACâu 18D
Câu 7ACâu 19C
Câu 8ACâu 20C
Câu 9BCâu 21D
Câu 10DCâu 22B
Câu 11BCâu 23A
Câu 12CCâu 24B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X