Trắc nghiệm GDCD 10 bài 2: Thế giới vật chất tồn tại khách quan

Đề trắc nghiệm GDCD 10 bài 2 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 2 GDCD lớp 10 có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Thế giới vật chất do đâu mà có?
Câu 2. Những sự vật, hiện tượng nào sau đây tồn tại trong thế giới vật chất?
Câu 3. Những sự vật, hiện tượng nào sau đây tồn tại khách quan?
Câu 4. Những quan niệm của trường phái nào sau đây trả lời đúng về thế giới vật chất?
Câu 5. Em hãy cho biết ý kiến đúng về nguồn gốc loài người?
Câu 6. Con người là sản phẩm của:
Câu 7. Con người chỉ có thể tồn tại
Câu 8. Sự tồn tại và phát triển của con người là:
Câu 9. Sự tồn tại và phát triển của giới tự nhiên do
Câu 10. Nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng là:
Câu 11. Trong các yếu tố sau, yếu tố nào không thuộc giới tự nhiên ?
Câu 12. Trong các yếu tố sau, yếu tố nào thuộc giới tự nhiên?
Câu 13. Tất cả những gì tự có, không phải do ý thức của con người hoặc một lực lượng thần bí tạo ra được gọi là?
Câu 14. Xã hội là một bộ phận đặc thù của giới tự nhiên vì?
Câu 15. Điểm khác biệt cơ bản giữa con người và động vật là?
Câu 16. Vì sao nói: Xã hội là sản phẩm của giới tự nhiên?
Câu 17. Con người nhận thức được thế giới khách quan dựa vào?
Câu 18. Đối với giới tự nhiên, con người có thể làm gì?
Câu 19. Nếu con người tác động vào giới tự nhiên theo hướng tiêu cực như: chặt rừng, khai thác khoáng sản quá mức,… sẽ làm ảnh hưởng gì đến giới tự nhiên?

đáp án Trắc nghiệm GDCD 10 bài 2: Thế giới vật chất tồn tại khách quan

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 11D
Câu 2DCâu 12D
Câu 3ACâu 13B
Câu 4ACâu 14D
Câu 5ACâu 15D
Câu 6CCâu 16D
Câu 7ACâu 17D
Câu 8BCâu 18B
Câu 9CCâu 19D
Câu 10C

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X