Trắc nghiệm công nghệ 12 bài 4

Trắc nghiệm công nghệ 12 bài 4 Linh kiện bán dẫn và IC có đáp án, giải thích đáp án

Câu 1. Điôt bán dẫn là linh kiện bán dẫn có:

A. 1 tiếp giáp P – N.

B. 2 tiếp giáp P – N.

C. 3 tiếp giáp P – N.

D. Các lớp bán dẫn ghép nối tiếp.

Câu 2. Linh kiện điôt có:

A. Hai dây dẫn ra là 2 điện cực: A, K

B. Hai dây dẫn ra là 2 điện cực: A, G

C. Hai dây dẫn ra là 2 điện cực: K, G

D. Hai dây dẫn ra là 2 điện cực: A1, A2

Câu 3. Phát biểu nào sau đây sai:

A. Điôt tiếp điểm chỉ cho dòng điện nhỏ đi qua

B. Điôt tiếp mặt chỉ cho dòng điện lớn đi qua

C. Điôt ổn áp dùng để ổn định điện áp xoay chiều

D. Điôt chỉnh lưu biến đổi dòng xoay chiều

Câu 5. Tirixto cho dòng điện đi qua khi:

A. $UAK > 0, UGK > 0$

B. $UAK > 0, UGK < 0$

C. $UAK < 0, UGK > 0$

D. $UAK < 0, UGK < 0$

Câu 7. Phát biểu nào sau đây đúng:

A. Triac được xem như 2 tirixto mắc song song, cùng chiều.

B. Triac được xem như 2 tirixto mắc song song nhưng ngược chiều.

C. Triac khác điac ở chỗ triac không có cực điều khiển.

D. Điac khác triac ở chỗ điac có cực điều khiển.

Câu 9. Công dụng của tirixto:

A. Dùng để tách sóng, trộn tần

B. Dùng để khuếch đại tín hiệu

C. Dùng để điều khiển thiết bị trong mạch điện xoay chiều

D. Dùng trong mạch chỉnh lưu có điều khiển

Câu 10. Phát biểu nào sau đây không đúng:

A. IC có một hàng chân

B. IC có hai hàng chân

C. IC có một hàng chân hoặc có hai hàng chân

D. IC không có hàng chân

đáp án Trắc nghiệm công nghệ 12 bài 4 Linh kiện bán dẫn và IC

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 6 C
Câu 2 A Câu 7 B
Câu 3 C Câu 8 B
Câu 4 B Câu 9 D
Câu 5 A Câu 10 D

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X