Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 21: Nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong

Đề trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 21 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm có đáp án giúp bạn ôn tập và củng cố kiến thức về nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong.

Câu 1. Chọn phát biểu đúng:

A. Điểm chết là vị trí mà tại đó pit-tông đổi chiều chuyển động

B. Điểm chết trên là điểm chết mà tại đó pit-tông ở xa tâm trục khuỷu nhất.

C. Điểm chết dưới là điểm chết mà tại đó pit-tông ở gần tâm trục khuỷu nhất

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2. Hành trình pit-tông là? Chọn phát biểu sai:

A. Là quãng đường mà pit-tông đi được từ điểm chết trên xuống điểm chết dưới.

B. Là quãng đường mà pit-tông đi được từ điểm chết dưới lên điểm chết trên

C. Là quãng đường mà pit-tông đi được trong một chu trình.

D. Là quãng đường mà pit-tông đi được trong một kì

Câu 3. Quan hệ giữa hành trình pit-tông và bán kính quay của trục khuỷu là:

A. ${S}{=}{R}$

B. ${S}{=}\dfrac{1}{R}$

C. ${S}{=}{2}{R}$

D. ${S}{=}\dfrac{R}{2}$

Câu 4. Quan hệ giữa thể tích toàn phần, thể tích công tác và thể tích buồng cháy là:

A. ${V}_{ct}{=}{V}_{tp}{-}{V}_{bc}$

B. ${V}_{tp}{=}{V}_{ct}{-}{V}_{bc}$

C. ${V}_{tp}{=}{V}_{bc}{-}{V}_{ct}$

D. ${V}_{ct}{=}{V}_{tp}{.}{V}_{bc}$

Câu 5. Chu trình làm việc của động cơ gồm các quá trình:

A. Nạp, nén, cháy, thải

B. Nạp, nén, dãn nở, thải

C. Nạp, nén, thải

D. Nạp, nén, cháy - dãn nở, thải

Câu 7. Ở động cơ xăng 4 kì, xupap thải mở ở kì nào?

A. Kì nạp

B. Kì nén

C. Kì cháy - dãn nở

D. Kì thải

Câu 8. Động cơ xăng 2 kì có:

A. Cửa nạp

B. Cửa thải

C. Cửa quét

D. Cả 3 đáp án trên

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 21: Nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 6A
Câu 2CCâu 7D
Câu 3CCâu 8D
Câu 4ACâu 9A
Câu 5DCâu 10C

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X