Trắc nghiệm bài sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

Bộ câu hỏi bài tập trắc nghiệm Toán 12 bài 1 chương 1 Đại số & giải tích 12 có đáp án giúp bạn học tốt hơn

Câu 1. Có bao nhiêu giá trị nguyên của $m$ để hàm số $y=(m^2-1)x^3+(m-1)mx^2-x+4$ nghịch biến trên $ \mathbb{R}$?
Câu 2. Hàm số $y=-x^3-mx^2+(4m+9)x+5$ với $m$ là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của $m$ để hàm số nghịch biến trên $ \mathbb{R}$?
Câu 3. Hỏi hàm số $y=\frac{3x-1}{x+5}$ đồng biến trên các khoảng nào?
Câu 4. Tìm tất cả các giá thực của $m$ sao cho hàm số $y=2x^3-mx^2+2x$ đồng biến trên khoảng $(-2;0)$?
Câu 5. Tìm khoảng đồng biến của hàm số $y= 2x^3-9x^2+12x+3$.
Câu 6. Tìm tất cả các giá thực của $m$ sao cho hàm số $y=x^3+2x^2+mx+2$ nghịch biến trên khoảng $(-1;1)$?
Câu 7. Khoảng nghịch biến của hàm số $y= x^4-2x^2-1$ là:
Câu 8. Cho hàm số $y=\frac{x+1}{x-1}; (1)$. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
Câu 9. Tìm $m$ sao cho hàm số $y=\frac{\tan x-2}{\tan x-m}$ đồng biến trên khoảng $(0;\frac{\pi}{4})$?
Câu 10. Tìm $m$ sao cho hàm số $y=\frac{-\cos x+m}{\cos x-1}$ đồng biến trên khoảng $(0;\frac{\pi}{2})$?
Câu 11. Cho hàm số $y=x^3+3x+2$. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?
Câu 12. Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm $f'(x)=x^2+1$, $\forall x\in R$. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?
Câu 13. Tìm khoảng đồng biến của hàm số $f(x)= x+\cos^2 x$.
Câu 14. Cho hàm số $y= x^3+3x^2+mx+1-2m$. Tìm các gía trị của m để hàm số đồng biến trên đoạn có độ dài bằng 1.
Câu 15. Cho hàm số $y=\frac{mx-2m-3}{x-m}$ với m là tham số. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của m để hàm số đồng biến trên các khoảng xác định. Tìm số phần tử của S.
Câu 16. Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho hàm số $y=\frac{\tan x +m}{\tan x +5}$ nghịch biến trên $(\frac{-\pi}{4}; \frac{\pi}{4})$
Câu 17. Hỏi hàm số $y=\frac{\sqrt{x}}{1-\sqrt{x}}$ đồng biến trên khoảng nào?
Câu 18. Hàm số $y=\sqrt{2x-x^2}$ nghịch biến trên khoảng nào?
Câu 19. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y=\sin x+\cos x+mx$ đồng biến trên R?

đáp án Trắc nghiệm bài sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 11 C
Câu 2 A Câu 12 D
Câu 3 B Câu 13 A
Câu 4 A Câu 14 C
Câu 5 A Câu 15 D
Câu 6 B Câu 16 D
Câu 7 B Câu 17 C
Câu 8 C Câu 18 D
Câu 9 A Câu 19 D
Câu 10 C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X