Trắc nghiệm bài Các phép toán tập hợp

Bộ câu hỏi bài tập trắc nghiệm Toán 10 bài 3 chương 1 Đại số 10 có đáp án giúp bạn học tốt hơn

Câu 1. Cho tập hợp $A$ = $\left \{ x\in \mathbb{R}/-3
Câu 2. Chọn kết quả sai trong các kết quả dưới đây?
Câu 3. Cho $A$ = {$a; b; c; d; e$} , $B$ = {$c; d; e; k$}. Tập hợp $A\cap B$ là:
Câu 4. Sử dụng các kí hiệu khoảng đoạn để viết tập hợp $A= \left \{ x\in \mathbb{R}/4\leq x\leq 9 \right \}$
Câu 5. Cho các khoảng (-2; 2); $(-\infty ;-1)$; $(-\infty;\frac{1}{2})$. Khi đó $A\cap B\cap C$ bằng:
Câu 6. Cho hai tập hợp

$A$ = { 2; 4; 5; 8 };

$B$ = { 1; 2; 3; 4 }.

Tập $A$ \ $B$ bằng tập hợp nào sau đây?

Câu 7. Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng?
Câu 8. Cho hai tập

$A=\left \{ x\in \mathbb{R}/(2x-x^{2})(2x^{2}-3x-2=0) \right \}$;

$B= \left \{ n\in \mathbb{N}*/3
Khi đó tập $A\cap B$ bằng:

Câu 9. Hãy chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:
Câu 10. Cho hai tập hợp sau:

$A = \left [ 4;7 \right ]$;

$B = (-\infty ;-2)\cup (3;+\infty )$.

Khi đó $A\cap B$ là:

Câu 11. Cho các tập hợp sau:

$C_{R}A= \left [ -3; \sqrt{8} \right )$;

$C_{R}B= (-5; 2)\cup (\sqrt{3};\sqrt{11})$.

Tập $C_{R}(A\cap B)$ khi đó bằng?

Câu 12. Cho hai đa thức $P(x)$ và $Q(x). Xét các tập hợp sau:

$A= \left \{ x\in \mathbb{R}:P(x)=0 \right \}$;

$B=\left \{ x\in \mathbb{R}:Q(x)=0 \right \}$;

$C= \left \{ x\in \mathbb{R}:\left [ Q(x) \right ] ^{2}+\left [ P(x) \right ]^{2}=0\right \}$.

Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?

Câu 13. Cho ba tập hợp sau :

$C_{R}M= (-\infty ;3)$;

$C_{R}N=(-\infty ;-3)\cup (3;+\infty )$;

$C_{R}P=\left (-2;3 \right ]$.

Hãy chọn khẳng định đúng?

Câu 14. Cho hai tập

$A= \left [ -1;3 \right )$;

$B= \left [ a;a+3 \right ]$ .

Với giá trị nào của $a$ thì $A\cap B$ = Ø?

Câu 15. Cho tập hợp $X$ và các mệnh đề:

$(I). X\cup X = X$;

$(II). X\cap X = X$;

$(III). X$ $\cup $ Ø = Ø;

$(IV)$. Ø $\cup $ $X$ = Ø

$(V). X$ \ $X$ = $X$;

$(VI)$. Ø \ $X$ = Ø;

$(VII). X$ \ Ø = Ø

Trong các mệnh đề có bao nhiêu mệnh đề đúng?

Câu 16. Cho số thực $a<0$. Điều kiện cần và đủ để $(-\infty ;9a)\cap (\frac{4}{a};+\infty ) \neq $ Ø là?
Câu 17. Cho $ A= \left \{ \forall \in \mathbb{R}/\left | x \right |\geq 5 \right \}$. Tìm $C_{R}A$?
Câu 18. Cách viết nào sau đây là đúng?
Câu 19. Cho hai tập

$A= \left (m-1; 4 \right ]$;

$B= (-2;2m+2); m\in \mathbb{R}$.

Tìm $m$ để $A\subset B$
Câu 20. Lớp 10A có 45 học sinh, trong đó có 18 học sinh giỏi môn Văn, 22 học sinh giỏi môn Toán và 12 học sinh không giỏi Văn hay Toán. Số học sinh giỏi cả hai môn Văn và Toán của lớp đó là?

đáp án Trắc nghiệm bài Các phép toán tập hợp

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 D Câu 11 D
Câu 2 C Câu 12 B
Câu 3 B Câu 13 A
Câu 4 D Câu 14 D
Câu 5 A Câu 15 B
Câu 6 C Câu 16 D
Câu 7 A Câu 17 B
Câu 8 B Câu 18 C
Câu 9 D Câu 19 B
Câu 10 A Câu 20 D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X