Trắc nghiệm hóa 9 bài 3

Tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm hóa 9 bài 3 với nội dung về tính chất hóa học của axit có đáp án tại đây.

Câu 1. Cho một mẫu giấy quỳ tím vào dung dịch NaOH. Thêm từ từ dung dịch HCl vào cho đến dư ta thấy màu giấy qùy:
Câu 2. Khi cho từ từ dung dịch NaOH cho đến dư vào ống nghiệm đựng dung dịch hỗn hợp gồm HCl và một ít phenolphtalein. Hiện tượng quan sát được trong ống nghiệm là:
Câu 3. Dung dịch H2SO4 tác dụng với chất nào tạo ra khí hiđro(H2)?
Câu 4. Tính chất hóa học nào không phải của axit
Câu 5. Thuốc thử dùng để nhận biết dung dịch HCl và dung dịch H2SO4 là:
Câu 6. Kim loại X tác dụng với HCl sinh ra khí hiđro. Dẫn khí hiđro qua oxit của kim loại Y đun nóng thì thu được kim loại Y. Hai kim loại X và Y lần lượt là:
Câu 7. Dung dịch tác dụng với CuO tạo ra sản phẩm là dung dịch có màu xanh lam:
Câu 8. Dãy gồm các kim loại tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là:
Câu 9. Thuốc thử dùng để nhận biết 3 dung dịch : HCl, HNO3, H2SO4 đựng trong 3 lọ khác nhau đã mất nhãn. Các thuốc thử dùng để nhận biết được chúng là:
Câu 10. Nhóm chất tác dụng với nước và với dung dịch HCl là:
Câu 11. Giấy qùi tím chuyển sang màu đỏ khi nhúng vào dung dịch được tạo thành từ:
Câu 12. Dùng qùy tím để phân biệt được cặp chất nào sau đây:
Câu 13. Chất tác dụng với dung dịch HCl tạo thành chất khí nhẹ hơn không khí là:
Câu 14. Cho phản ứng: BaCO3 + 2X → H2O + Y + CO2. X và Y lần lượt là:
Câu 15. CuO tác dụng với dung dịch H2SO4 tạo thành
Câu 16. Dãy các chất tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng tạo thành sản phẩm có chất khí:
Câu 17. Dung dịch A có $pH < 7$ và tạo ra kết tủa khi tác dụng với dung dịch Bari nitrat Ba(NO3)2 . Chất A là:
Câu 18. MgCO3 tác dụng với dung dịch HCl sinh ra:
Câu 19. Có 4 ống nghiệm đựng các dung dịch: Ba(NO3)2, KOH, HCl, (NH4)2CO3. Dùng thêm hóa chất nào sau đây để nhận biết được chúng?
Câu 20. Thuốc thử dùng để nhận biết 4 chất: HNO3, Ba(OH)2, NaCl, NaNO3 đựng riêng biệt trong các lọ mất nhãn là:
Câu 21. Cho 10,5 gam hỗn hợp hai kim loại Zn, Cu vào dung dịch H2SO4 loãng dư, người ta thu được 2,24 lít khí (đktc). Thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu là:
Câu 22. Cho 21 gam MgCO3 tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch HCl 2M. Thể tích dung dịch HCl đã dùng là:
Câu 23. Cho 10,5 gam hỗn hợp hai kim loại Zn, Cu vào dung dịch H2SO4 loãng dư, người ta thu được 2,24 lít khí (đktc). Thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu là:
Câu 24. Cho 100 ml dung dịch H2SO4 2M tác dụng với 100 ml dung dịch Ba(NO3)2 1M. Nồng độ mol của dung dịch sau phản ứng lần lượt là:
Câu 25. Chỉ dùng dung dịch H2SO4 có thể phân biệt được dãy chất nào sau đây:

đáp án Trắc nghiệm bài 3: Tính chất hóa học của axit

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 D Câu 14 B
Câu 2 C Câu 15 C
Câu 3 B Câu 16 C
Câu 4 C Câu 17 C
Câu 5 B Câu 18 B
Câu 6 B Câu 19 A
Câu 7 C Câu 20 C
Câu 8 D Câu 21 A
Câu 9 B Câu 22 B
Câu 10 D Câu 23 A
Câu 11 D Câu 24 D
Câu 12 A Câu 25 D
Câu 13 A

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X