Trắc nghiệm toán 11 bài 1: Hàm số lượng giác có đáp án

Trắc nghiệm Toán 11 bài 1 đại số có đáp án giúp bạn ôn tập kiến thức và rèn luyện giải các dạng bài toán về hàm số lượng giác.

Câu 1. Hàm số $y=\frac{cosx}{2sinx-\sqrt{3}}$ có tập xác định là
Câu 2. Hàm số $y=tan\left ( \frac{x}{2}-\frac{\pi }{4} \right )$ có tập xác định là
Câu 3. Trong các hàm số sau, hàm số nào có đồ thị đối xứng qua gốc tọa độ?
Câu 4. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số lẻ?
Câu 5. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số lẻ?
Câu 6. Hàm số $y=cot\left ( 2x-\frac{\pi }{3} \right )+2$ có tập xác định là
Câu 7. Hàm số $y=\sqrt{\frac{1-cosx}{1-sinx}}$ và $k\in \mathbb{Z}$ có tập xác định là
Câu 8. Cho hàm số $y={\frac{sinx}{1+tanx} k\in \mathbb{Z}}$

Khoảng nào dưới đây không nằm trong tập xác định của hàm số?
Câu 9. Hàm số $y=\sqrt{\frac{cosx-1}{3+sinx}}$ có tập xác định là:
Câu 10. Tìm tập xác định D của hàm số $y=\frac{1-sinx}{cosx-1}$
Câu 11. Tìm tập xác định của hàm số $y=\frac{1}{sinx\left ( x-\frac{\pi }{2} \right )}$
Câu 12. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?
Câu 13. Hàm số $y=sinxcos2x$ là:
Câu 14. Hàm số thõa mãn tính chẩ nào sau đây?
Câu 15. Trong các hàm số sau, hàm nào là hàm lẻ?
Câu 16. Trong các hàm số sau, hàm nào là hãm chẵn?
Câu 17. Tìm tập xác định D của hàm số $y=\frac{2017}{sinx}$
Câu 18. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?
Câu 19. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?
Câu 20. trong các hàm số sau, hàm cố nào là hàm số lẻ?

đáp án Trắc nghiệm toán 11 bài 1: Hàm số lượng giác có đáp án

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 11C
Câu 2CCâu 12B
Câu 3ACâu 13D
Câu 4CCâu 14A
Câu 5CCâu 15C
Câu 6DCâu 16C
Câu 7CCâu 17C
Câu 8DCâu 18C
Câu 9CCâu 19D
Câu 10DCâu 20D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X