Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Hóa trường Hàn Thuyên lần 1

Bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Hóa của trường THPT Hàn Thuyên tỉnh Bắc Ninh gồm 40 câu hỏi với thời gian làm bài là 50 phút

Câu 2. Chất nào là monosaccarit?

A. Xelulozơ.

B. amylozơ.

C. Glucozơ.

D. Saccarozơ.

Câu 7. Hình vẽ sau đây mô tả thí nghiệm điều chế chất hữu cơ Y:
Hình vẽ sau đây mô tả thí nghiệm điều chế chất hữu cơ Y:Phản ứng nào sau đây xảy hình ảnh
Phản ứng nào sau đây xảy ra trong thí nghiệm trên?

A. 2C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu + 2H2O.

B. CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O.

C. H2NCH2COOH + NaOH → H2NCH2COONa + H2O.

D. CH3COOH + C2H5OH ⇌ CH3COOC2H5 + H2O.

Câu 8. Amin nào sau đây có lực bazơ mạnh nhất ?

A. Benzenamin.

B. Metanamin.

C. Amoniac.

D. Etanamin.

Câu 10. Chất nào dưới đây tạo phức màu tím với Cu(OH)2?

A. Ala-Gly-Val.

B. Glucozơ.

C. Gly-Val.

D. metylamin.

Câu 11. Cho phản ứng hóa học: NaOH + HCl → NaCl + H2O. Phản ứng hóa học nào sau đây có cùng phương trình ion thu gọn với phản ứng trên?

A. NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O.

B. KOH + HNO3 → KNO3 + H2O.

C. NaOH + NH4Cl → NaCl + NH3 + H2O.

D. 2KOH + FeCl2 → Fe(OH)2 + 2KCl.

Câu 15. Polime nào sau đây được sử dụng làm chất dẻo?

A. Nilon-6,6.

B. Amilozơ.

C. Polietilen.

D. Nilon-6.

Câu 16. Đun nóng tristearin trong dung dịch NaOH thu được glixerol và

A. C17H35COONa.

B. C15H31COONa.

C. C17H31COONa.

D. C17H33COONa.

Câu 20. Chất nào sau đây là hiđrocacbon?

A. CH3COOH.

B. C2H6.

C. C2H5OH.

D. C2H5NH2.

Câu 24. Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron của nguyên tử Na (Z = 11) là

A. 1s2 2s2 2p4 3s1.

B. 1s2 2s2 2p6 3s1.

C. 1s2 2s2 2p6 3s2.

D. 1s2 2s2 2p5 3s2.

Câu 25. Este nào sau đây có mùi chuối chín?

A. Etyl fomat.

B. Etyl butirat.

C. Benzyl axetat.

D. Isoamyl axetat.

Câu 30. Chất nào dưới đây cho phản ứng tráng bạc?

A. C6H5OH.

B. CH3COOH.

C. HCOOH.

D. C2H2.

Câu 31. Hỗn hợp E gồm 3 este mạch hở: X (CxH2xO2); Y (CnH2n–2O2) và este Z (CmH2m–4O4) đều tạo từ axit cacboxylic và ancol. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol E bằng lượng oxi vừa đủ, thu được CO2 và H2O có tổng khối lượng 47,0 gam. Mặt khác, hiđro hóa hoàn toàn 0,2 mol E cần dùng 0,08 mol H2 (xúc tác Ni, t0). Nếu đun nóng 0,2 mol E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp T chứa 2 ancol đều no có cùng số nguyên tử cacbon, dẫn hỗn hợp T qua bình đựng Na dư, thấy thoát ra 2,576 lít khí H2 (đktc).
Cho các phát biểu sau:
(1). Phần trăm khối lượng của Y trong E là 27,47%.
(2). Tổng số nguyên tử trong một phân tử Z là 20.
(3). Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X cần dùng 0,7 mol O2.
(4). Đun nóng E với dung dịch KOH thu được tối đa 3 muối.
(5). Trong T có ancol C3H7OH.
(6). Khối lượng của T là 9,68 gam.
Số phát biểu đúng là

nH2 = nY + nZ = 0,08
nNaOH = nX + nY + 2nZ = 0,23
→ nX = 0,12; nY = 0,05; nZ = 0,03
Đặt u, v là số mol CO2 và H2O.
→ 44u + 18v = 47

và u – v = nY + 2nZ = 0,11
→ u = 0,79 và v = 0,68
Bảo toàn C: 0,12x + 0,05n + 0,03m = 0,79
→ 12x + 5n + 3m = 79
Các ancol ít nhất 2C nên x ≥ 3, n ≥ 5; m ≥ 6 → x = 3; n = 5; m = 6 là nghiệm duy nhất.
X là HCOOC2H5 (0,12)
Y là CH2=CH-COOC2H5 (0,05)
Z là CH2=CH-COO-CH2-CH2-OOC-H (0,03)
→ %Y = 27,47% (A đúng)
T gồm C2H5OH (0,17) và C2H4(OH)2 (0,03)
→ mT = 9,68 (B đúng)
HCOOC2H5 + 3,5O2 → 3CO2 + 3H2O
→ nO2 = 0,2.3,5 = 0,7 (C đúng)
D sai, từ E chỉ thu được 2 muối HCOONa và CH2=CH-COONa.

A. 2.

B. 5.

C. 3.

D. 4.

đáp án Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Hóa trường Hàn Thuyên lần 1

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 21 A
Câu 2 C Câu 22 B
Câu 3 C Câu 23 D
Câu 4 A Câu 24 B
Câu 5 C Câu 25 D
Câu 6 D Câu 26 D
Câu 7 D Câu 27 D
Câu 8 D Câu 28 C
Câu 9 A Câu 29 B
Câu 10 A Câu 30 C
Câu 11 B Câu 31 C
Câu 12 D Câu 32 A
Câu 13 A Câu 33 B
Câu 14 C Câu 34 A
Câu 15 C Câu 35 B
Câu 16 A Câu 36 A
Câu 17 A Câu 37 C
Câu 18 B Câu 38 C
Câu 19 B Câu 39 B
Câu 20 B Câu 40 D

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X