Cho x mol axit glutamic tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch

Xuất bản: 06/01/2021 - Cập nhật: 09/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cho x mol axit glutamic tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch X. Dung dịch X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa y mol NaOH. Biểu thức liên hệ x và y là.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

nGlu = x → nHCl = x
nNaOH = 2nGlu + nHCl ⇔ y = 3x

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Hỗn hợp X gồm glucozơ, axit glutamic, axit α-amino butiric. Hỗn hợp Y gồm hai amin đơn chức, mạch hở, đều có 3 nguyên tử cacbon trong phân tử. Trộn lẫn x mol X với y mol Y thu được 0,08 mol hỗn hợp Z. Đốt cháy hoàn toàn 0,08 mol Z cần vừa đủ V lít O2 (đktc) thu được N2, CO2 và 0,36 mol H2O. Biết y mol .....

C6H12O6 = 3CH4 + 3CO2
C5H9NO4 = 3CH4 + 2CO2 + NH – 2H2
C4H9NO2 = 3CH4 + CO2 + NH – 2H2
C3H9N = 3CH4 + NH – 2H2
Quy đổi hỗn hợp thành CH4 (0,08.3 = 0,24), NH (a), H2 (-2a), H2 (-0,015)
nH2O = 0,24.2 + 0,5a – 2a – 0,015 = 0,36
—> a = 0,07
nO2 = 0,24.2 + 0,25a – 0,5.2a – 0,5.0,015 = 0,42

Cho 0,1 mol axit glutamic tác dụng với dung dịch NaOH dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được m gam muối. Giá trị của m là

Giá trị của m là 19,1
H2NC3H5(COOH)2 + 2NaOH → H2NC3H5(COONa)2 + 2H2O
nGluNa2 = nGlu = 0,1 → mGluNa2 = 19,1 gam

Axit glutamic là chất có tính:

​Axit glutamic là chất có tính lưỡng tính.
Acid glutamic là một α-amino acid với công thức hóa học C5H9O4N. Nó thường được viết tắt thành Glu hoặc E trong hóa sinh. Cấu trúc phân tử của nó có thể viết đơn giản hóa là HOOC-CH(NH2)-(CH2)2-COOH, với hai nhóm carboxyl -COOH và một nhóm amino -NH2.

Axit glutamic có công thức thu gọn là

Axit glutamic có công thức thu gọn là HOOCCH $_{2} CH _{2} CH \left( NH _{2}\right) COOH$

Cho các chất sau: glyxin, axit glutamic, etylamoni hiđrocacbonat, anilin. Số chất phản ứng được với dung dịch HCl và dung dịch NaOH là

Cho các chất sau: glyxin, axit glutamic, etylamoni hiđrocacbonat, anilin. Số chất phản ứng được với dung dịch HCl và dung dịch NaOH là 3 (glyxin, axit glutamic, etylamoni hiđrocacbonat,)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X