Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Sử năm 2021 số 1 (có đáp án)

Bộ đề số 1 luyện thi THPT Quốc Gia môn Lịch sử có đáp án. Đề thi bám sát theo đề thi chính thức sẽ giúp các em ôn tập và rèn luyện để đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt THPT Quốc Gia năm 2021

Câu 1. Phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Việt Nam đã thực hiện nhiệm vụ chống

A. Đế quốc và tư sản.

B. Phong kiến và tay sai.

C. Phong kiến và tư sản.

D. Đế quốc và phong kiến.

Câu 2. Tính chất của các cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa các tập đoàn phong kiến Việt Nam diễn ra trong suốt các thế kỉ XVI – XVIII là

A. Là cuộc cách mạng tư sản

B. Là cuộc nội chiến

C. Là cuộc chiến tranh phi nghĩa giữa các thế lực phong kiến đối lập

D. Là cuộc chiến tranh chính nghĩa bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ

Câu 3. Từ năm 1948 đến năm 1950 sự kiện nào có ý nghĩa to lớn đối với cuộc đấu tranh của nhân dân Ấn Độ?

A. Nêru trở thành người lãnh đạo Đảng Quốc Đại.

B. Thực dân Anh trao trả độc lập cho Ấn Độ.

C. Phương án Maobáttơn bị phá sản

D. Ấn Độ tuyên bố độc lập và thành lập nước cộng hòa.

Câu 4. Điểm khác nhau cơ bản về tính chất của Cách mạng tư sản Pháp so với cách mạng tư sản Anh là gì?

A. Cách mạng tư sản Pháp là cuộc cách mạng tư sản triệt để, Cách mạng tư sản Anh là cuộc cách mạng tư sản không triệt để

B. Cách mạng tư sản Pháp do giai cấp tư sản lãnh đạo, cách mạng tư sản Anh do giai cấp tư sản và quý tộc mới lãnh đạo

C. Cách mạng tư sản Pháp nổ ra dưới hình thức nội chiến, giải phóng dân tộc, Cách mạng tư sản Anh nổ ra dưới hình thức nội chiến

D. Cách mạng tư sản Pháp sau thắng lợi thiết lập nền cộng hòa, Cách mạng tư sản Anh sau thắng lợi thiết lập nền quân chủ lập hiến.

Câu 5. Hậu quả lớn nhất của hiệp ước Hác-măng (1883) đối với Việt Nam là

A. Nền kinh tế nước ta lệ thuộc vào Pháp

B. Nền chính trị nước ta bị lệ thuộc vào Pháp

C. Thực dân Pháp cơ bản hoàn thành quá trình xâm lược Việt Nam

D. Pháp nắm độc quyền về chính sách đối ngoại.

Câu 6. Nhận xét nào sau đây đúng nhất nói về ý nghĩa chiến thắng Cầu Giấy lần thứ hai trong cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta ?

A. Thể hiện lối đánh tài tình của nhân dân ta

B. Thể hiện lòng yêu nước, bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta

C. Thể hiện lòng yêu nước, ý chí quyết tâm sẵn sàng tiêu diệt giặc của nhân dân ta

D. Thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ của nhân dân ta trong việc phá thế vòng vây của địch

Câu 7. Nét khác biệt giữa trật tự hai cực Ianta với hệ thống Vecsxai- Oasinhtơn là

A. hình thành 2 phe TBCN và phe XHCN

B. phân chia thành quả sau chiến tranh

C. hình thành một trật tự thế giới mới

D. thành lập được một tổ chức quốc tế để giám sát và duy trì trật tự thế giới

Câu 8. Vì sao âm mưu "đánh nhanh, thắng nhanh" của Pháp thất bại?

A. Nhà Thanh giúp đỡ ta đánh Pháp

B. Pháp không đủ quân

C. Cuộc kháng chiến của quân và dân ta

D. Pháp quá nôn nóng

Câu 9. Nhà Nguyễn đặt quan hệ ngoại giao với các nước phương Tây như thế nào?

A. Đặt quan hệ ngoại giao với các nước phương Tây.

B. Thi hành chính sách tương đối mở đối với các nước phương Tây.

C. Thực hiện mở cửa để quan hệ với phương Tây.

D. Chủ trương đóng cửa, không chấp nhận quan hệ với họ.

Câu 11. Hội nghị Ianta diễn ra trong bối cảnh Chiến tranh thế giới thứ hai

A. Bắt đầu diễn ra ác liệt.

B. Bước vào giai đoạn kết thúc.

C. Bắt đầu bùng nổ.

D. Đã kết thúc.

Câu 12. Vì sao giai cấp công nhân Việt Nam có tinh thần cách mạng triệt để?

A. Xuất thân từ nông dân

B. Bị bóc lột nặng nề

C. Sớm được tiếp thu tư tưởng của chủ nghĩa Mác Lê-nin

D. Liên hệ máu thịt với nông dân

Câu 13. Phương châm tác chiến của quân dân ta trong chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 là

A. “tiến ăn chắc, đánh ăn chắc”.

B. “đánh nhanh, thắng nhanh”.

C. “cơ động, linh hoạt, chắc thắng”.

D. “thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng”.

Câu 14. Thắng lợi nào của nhân dân Việt Nam trong thế kỷ 20 đã góp phần xóa bỏ chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa thực dân trên thế giới?

A. Cách mạng tháng tám (1945) và kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975).

B. Cách mạng tháng tám (1945), kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) và kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975).

C. Cách mạng tháng tám (1945), chiến thắng Điện Biên Phủ (1954) và kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975).

D. Kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) và kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975).

Câu 15. Ý nào phản ánh đúng về đóng góp của phong trào Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc?

A. Bước đầu hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước

B. Thống nhất hoàn toàn đất nước

C. Hỗ trợ vua Lê nắm quyền trở lại trên cả nước

D. Đánh bại ba lần xâm lược của quân Mông – Nguyên, Xiêm và Thanh

Câu 16. Phạm vi thực hiện chiến lược chiến tranh cục bộ của Mỹ là

A. Miền Nam

B. Cả nước.

C. Miền Bắc

D. Đông Dương

Câu 17. Việc “Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức” được kí kết (11-1972) có ý nghĩa như thế nào?

A. Chấm dứt tình trạng Chiến tranh lạnh ở châu Âu.

B. Làm cho tình hình châu Âu bớt căng thẳng.

C. Đánh dấu sự tái thống nhất của nước Đức.

D. Chấm dứt sự đối đầu giữa hai phe ở châu Âu

Câu 18. Nội dung nào sau đây không phải là biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa?

A. Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế

B. Sự phát triển và tác động to lớn của các công ty xuyên quốc gia

C. Sự sát nhập và hợp nhất các công ty thành tập đoàn khổng lồ

D. Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, quân sự và khu vực.

Câu 19. Trong chiến lược “chiến tranh đặc biệt”, quân đội Sài Gòn có vai trò như thế nào trên chiến trường?

A.Trực tiếp chỉ huy chiến dịch.

B.Đặt dưới sự chỉ huy trực tiếp của quân viễn chinh Mĩ.

C. Cung cấp nhân lực cho quân đội Mĩ.

D. Giữ vai trò chủ lực trên chiến trường.

Câu 20. Điểm giống nhau về hoàn cảnh lịch sử diễn ra hai cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội năm 1946 và 1976 là?

A. Được tiến hành ngay sau những thắng lợi to lớn của cuộc kháng chiến chống ngoại xâm

B. Được sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa và nhân loại tiến bộ trên thế giới.

C. Tình hình đất nước có những điều kiện thuận lợi về kinh tế, xã hội.

D. Đối mặt với nguy cơ đe dọa thù trong giặc ngoài

Câu 21. Trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, chính quyền Mĩ – Diệm tập trung nhiều nhất vào việc

A. Dồn dập lập “ấp chiến lược”

B. Mở các cuộc hành quân “tìm diệt” vào vùng “đất thánh Việt Cộng”

C. Mở rộng quy mô đánh phá miền Bắc.

D. Xây dựng lực lượng quân đội Sài Gòn.

Câu 22. Vào giữa thế kỉ XIX, trước khi bị thực dân Pháp xâm lược, Việt Nam là một quốc gia

A. phong kiến độc lập, có chủ quyền

B. thuộc địa

C. phong kiến lệ thuộc vào nước ngoài

D. nửa thuộc địa nửa phong kiến

Câu 23. Kẻ thù của cách mạng miền Nam được xác định trong Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 21 (7/1973) là

A. Chính quyền Sài Gòn và Ngô Đình Diệm.

B. Chính quyền Nguyễn Văn Thiệu và bọn phản động.

C. Đế quốc Mĩ và tập đoàn Nguyễn Văn Thiệu.

D. Chính quyền phản động miền Nam và Mĩ.

Câu 24. Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam nhằm

A. bù đắp những thiệt hại do chiến tranh

B. biến Việt Nam thành thuộc địa

C. hoàn thành xâm chiếm các nước châu Á

D. giúp Nhà Nguyễn củng cố chính quyền phong kiến

Câu 25. Với hiệp ước Giáp Tuất (ký năm 1874), triều đình nhà Nguyễn đã chính thức thừa nhận:

A. Sáu tỉnh Nam kỳ và đảo Côn lôn là đất thuộc Pháp

B.Ba tỉnh miền Đông Nam kỳ là đất thuộc Pháp

C. Ba tỉnh miền Tây Nam kỳ là đất thuộc Pháp.

D. Sáu tỉnh Nam kỳ là đất thuộc Pháp.

Câu 27. Đặc điểm tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ ne vơ năm 1954 là gì?

A. Miền Bắc được giải phóng, đi lên CNXH.

B. Đất nước bị chia cắt thành 2 miền, với 2 chế độ chính trị-xã hội khác nhau

C. Miền Nam trở thành thuộc địa kiểu mới, căn cứ quân sự của Mĩ.

D. Mĩ thay chân Pháp, thành lập chính quyền tay sai ở miền Nam.

Câu 28. Nội dung nào không phải là nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc?

A. Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.

B. Duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

C. Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước.

D. Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.

Câu 29. Ý nghĩa lớn nhất của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 là

A. Mỹ phải chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại miền Bắc.

B. Mỹ phải chấp nhận đàm phán ở Pari để bàn về chấm dứt chiến tranh.

C. đánh đòn bất ngờ làm cho quân Mỹ, quân chư hầu của Mỹ và quân đội Sài Gòn hoảng loạn.

D. làm lung lay ý chí xâm lược của quân Mỹ, buộc Mỹ phải thừa nhận thất bại của mình trong chiến lược "chiến tranh cục bộ".

Câu 30. Một trong những điểm khác nhau giữa chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) với chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) ở Việt Nam là về

A. Sự huy động lực lượng

B. Quyết tâm giành thắng lợi

C. Phương châm tác chiến

D. Kết cục quân sự

Câu 31. Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (7-1973) chủ trương đấu tranh chống Mỹ và chính quyền Sài Gòn trên cả ba mặt trận

A. Quân sự, kinh tế, ngoại giao.

B. Quân sự, ngoại giao, văn hóa.

C. Quân sự, chính trị, ngoại giao.

D. Chính trị, kinh tế, văn hóa.

Câu 32. Thắng lợi của quân và dân miền Nam chiến đấu chống “Chiến tranh đặc biệt” (1961 -1965) chứng tỏ

A. Vai trò to lớn của hậu phương miền Bắc.

B. Sự lớn mạnh của cách mạng miền Nam.

C. Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng.

D. Sự phát triển của lực lượng vũ trang miền Nam

Câu 33. Trong quá trình thực hiện chiến lược toàn cầu từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000, Mĩ đạt được kết quả nào dưới đây?

A. Trực tiếp xóa bỏ hoàn toàn chế độ phân biệt chủng tộc.

B. Duy trì sự tồn tại và hoạt động của tất cả các tổ chức quân sự.

C. Duy trì vị trí cường quốc số một thế giới trên mọi lĩnh vực.

D. Chi phối được nhiều nước tư bản đồng minh phụ thuộc vào Mĩ.

Câu 34. Điểm giống nhau cơ bản giữa “Chiến tranh cục bộ” (1965 - 1968) và “Chiến tranh đặc biệt” (1961 - 1965) là gì?

A. Chiến tranh thực dân kiểu mới, nằm trong chiến lược toàn cầu.

B. Chiến tranh thực dân.

C. Chiến tranh tổng lực.

D. Có quân đội Sài Gòn làm chủ lực.

Câu 35. Ba tỉnh miền Tây Nam Kì bị Pháp chiếm nhanh chóng vào năm 1867 là

A. Hà Tiên, Vĩnh Long, Kiên Giang.

B. Vĩnh Long, Định Tường, An Giang.

C. Hà Tiên, An Giang, Cần Thơ.

D. Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên.

Câu 36. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự đối đầu gay gắt giữa Liên Xô và Mỹ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. Liên Xô giúp đỡ các nước giành độc lập đã thu hẹp hệ thống thuộc địa của Mỹ

B. do cả hai nước đều muốn làm bá chủ thế giới

C. Mỹ trở thành cường quốc kinh tế và quân sự, muốn thiết lập trật tự "đơn cực"

D. do sự đối lập nhau về mục tiêu và chiến lược phát triển của hai cường quốc

Câu 37. Điểm giống nhau về quy mô giữa chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) và chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) là

A. Huy động đến mức cao nhất về lực lượng

B. Tấn công vào một tập đoàn cứ điểm mạnh

C. Sử dụng hầu hết các binh chủng, quân chủng

D. Tiêu diệt và làm tan rã toàn bộ cơ quan đầu não của địch

Câu 38. Phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Việt Nam đã thực hiện nhiệm vụ chống

A. Đế quốc và tư sản.

B. Phong kiến và tay sai.

C. Phong kiến và tư sản.

D. Đế quốc và phong kiến.

đáp án Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Sử năm 2021 số 1 (có đáp án)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 20A
Câu 2BCâu 21A
Câu 3DCâu 22A
Câu 4ACâu 23C
Câu 5CCâu 24B
Câu 6CCâu 25D
Câu 7ACâu 26B
Câu 8CCâu 27B
Câu 9DCâu 28B
Câu 10ACâu 29D
Câu 11ACâu 30C
Câu 12BCâu 31C
Câu 13DCâu 32C
Câu 14BCâu 33D
Câu 15ACâu 34A
Câu 16BCâu 35D
Câu 17BCâu 36D
Câu 18DCâu 37A
Câu 19DCâu 38D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X