At school, his early interest in music developed into an abiding_______.

01/12/2020 102

Câu Hỏi:
Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.
At school, his early interest in music developed into an abiding_______.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Đáp án:
passion (n): niềm đam mê
interest (n): quan tâm
excitement (n): sự phấn khích
dream (n): ước mơ
=> At school, his early interest in music developed into an abiding passion.
Tạm dịch: Ở trường, sự quan tâm đầu tiên của anh đối với âm nhạc phát triển thành một niềm đam mê tồn tại mãi mãi.
Đáp án cần chọn là: A

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X