If you don't know the meaning of a word, look up a dictionary.

01/12/2020 566

Câu Hỏi:
Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.
If you don't know the meaning of a word, look up a dictionary.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Đáp án:
look up (v): tra cứu
consult (v): tham khảo
enroll (v): ghi danh
admit (v): nhận vào, thừa nhận
pursue (v): đeo đuổi
=> consult = look up
=> If you don't know the meaning of a word, consult a dictionary.
Tạm dịch: Nếu bạn không biết nghĩa của một từ, hãy tham khảo/ tra cứu từ điển.
Đáp án cần chọn là: A

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X