She single-mindedly________her goal of earning a law degree.

01/12/2020 140

Câu Hỏi:
Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.
She single-mindedly________her goal of earning a law degree.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Đáp án:
pursue one's goal: theo đuổi mục tiêu
=> She single-mindedly pursued her goal of earning a law degree.
Tạm dịch: Cô ấy theo đuổi mục tiêu duy nhất là lấy được bằng luật.
Đáp án cần chọn là: B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X