Ảnh hưởng của Cách mạng Tân Hợi đến phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á như thế nào?

Xuất bản: 22/12/2020 - Cập nhật: 04/10/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Ảnh hưởng của Cách mạng Tân Hợi đến phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á như thế nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Ảnh hưởng của Cách mạng Tân Hợi đến phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á: Cách mạng Tân Hợi góp phần cổ vũ phong trào đấu tranh theo khuynh hướng dân chủ tư sản.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Ý nào không phải là ý nghĩa của cuộc Cách mạng Tân Hợi (1911)?

Chấm dứt sự thống trị của các nước đế quốc ở Trung Quốc không phải là ý nghĩa của cuộc Cách mạng Tân Hợi (1911).

Vì sao cách mạng Tân Hợi (1911) là một cuộc cách mạng tư sản không triệt để?

Cách mạng Tân Hợi (1911) là một cuộc cách mạng tư sản không triệt để vì không thủ tiêu thực sự giai cấp phong kiến, không đụng chạm đến các nước đế quốc, không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.

Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tân Hợi (1911) là

Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tân Hợi (1911) là lật đổ triều đại Mãn Thanh, chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển và có ảnh hưởng nhất định đối với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở một số nước châu Á.

Cách mạng Tân Hợi có điểm nào giống với Cách mạng Anh năm 1640, Cuộc chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ năm 1773 và Cách mạng Pháp năm 1789?

Cách mạng Tân Hợi có điểm giống với Cách mạng Anh năm 1640, Cuộc chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ năm 1773 và Cách mạng Pháp năm 1789 là cuộc cách mạng tư sản.

Ảnh hưởng của cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc đã đưa tới sự ra đời của tổ chức chính trị nào ở Việt Nam đầu thế kỉ XX?

Ảnh hưởng của cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc đã đưa tới sự ra đời của tổ chức chính trị Việt Nam Quang Phục Hội ở Việt Nam đầu thế kỉ XX.

Kết quả lớn nhất của cách mạng Tân Hợi (1911) là

Kết quả lớn nhất của cách mạng Tân Hợi (1911) là lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế Mãn Thanh.
Cách mạng Tân Hợi là một trong những cách mạng quan trọng của Trung Quốc, nó đã lật đổ chế độ quân chủ phong kiến trong nước và chấm dứt hàng trăm năm nô lệ hoá dân tộc Trung Hoa, thành lập chế độ cộng hòa đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc.

Sự kiện nào đã châm ngòi cho sự bùng nổ của cuộc cách mạng Tân Hợi (1911)?

Sự kiện châm ngòi cho sự bùng nổ của cuộc cách mạng Tân Hợi (1911) là sắc lệnh “Quốc hữu hóa đường sắt của triều đình Mãn Thanh (9 - 5 - 1911).

Điểm giống nhau giữa Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga và cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc là:

Điểm giống nhau giữa Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga và cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc là đã lật đổ chế độ phong kiến.

Cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc đã

Cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc đã lật đổ chế độ quân chủ, tạo điều kiện thuận lợi khi chủ nghĩa tư bản phát triển.

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X