Điểm giống nhau giữa Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga và cách mạng Tân Hợi năm

Xuất bản: 22/12/2020 - Cập nhật: 04/10/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Điểm giống nhau giữa Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga và cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Điểm giống nhau giữa Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga và cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc là đã lật đổ chế độ phong kiến.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Hình thức đấu tranh chủ yếu trong Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở nước Nga là:

Hình thức đấu tranh chủ yếu trong Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở nước Nga là tổng bãi công chính trị rồi chuyển sang khởi nghĩa vũ trang.

Lực lượng tham gia Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là:

Lực lượng tham gia Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là tư sản, công nhân, nông dân, binh lính,...

Chính quyền cách mạng do quần chúng nhân dân thiết lập nên sau Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là

Chính quyền cách mạng do quần chúng nhân dân thiết lập nên sau Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là Các Xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính.
Theo Lịch sử 11 Bài 9Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921)

Sự kiện mở đầu cho cuộc cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là

Sự kiện mở đầu cho cuộc cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhân ở Thủ đô Pê-tơ-rô-grat.

Cách mạng tháng Hai năm 1917 đã

Cách mạng tháng Hai năm 1917 đã giải quyết được vấn đề ruộng đất và vấn đế dân tộc ở Nga.

Tính chất của cuộc cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là?

Tính chất của cuộc cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.
Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.
Đó là: cách mạng làm nhiệm vụ cách mạng dân chủ tư sản do giai cấp vô sản lãnh đạo, sau khi thắng lợi sẽ chuyển lên cách mạng xã hội chủ nghĩa.

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X