Tóm tắt văn bản Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ

Xuất bản: 28/04/2023 - Tác giả:

Tóm tắt văn bản Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ. Tổng hợp những bản tóm tắt văn bản ngăn gọn, giúp học sinh ghi nhớ nội dung chính Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ

Top 10 mẫu Tóm tắt văn bản Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ

Tóm tắt văn bản giúp các em ghi nhớ nội dung chính của văn bản. Dưới đây là 11 đoạn văn tóm tắt văn bản Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ mà Đọc tài liệu đã tổng hợp để các em nắm được những sự kiện chính của Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Tóm tắt Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ - Mẫu 1

Chiến dịch Điện Biên Phủ kéo dài trong 56 ngày đêm và được chia thành ba giai đoạn. Trong giai đoạn đầu tiên từ ngày 13 đến 17 tháng 3 năm 1954, quân đội Việt Nam đã tiêu diệt hai cứ điểm của địch là Him Lam và Độc Lập, mở rộng cánh cửa ở phía Bắc và Đông Bắc. Giai đoạn thứ hai từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 30 tháng 4 năm 1954, quân ta chiếm được các điểm cao và kiểm soát trung tâm của Điện Biên Phủ, đẩy quân địch vào thế bị động và mất tinh thần. Giai đoạn cuối cùng từ ngày 1 đến 7 tháng 5 năm 1954, quân đội Việt Nam tiến hành tổng công kích vào tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, và đến ngày 7 tháng 5 năm 1954, chiến dịch đã hoàn toàn thắng lợi. Tập đoàn cứ điểm "mạnh nhất Đông Dương" và "pháo đài bất khả xâm phạm" của thực dân Pháp đã bị đánh bại.

Tóm tắt văn bản Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ - Mẫu 2

Chiến dịch Điện Biên Phủ là cao trào của chiến dịch tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 - 1954 của quân và dân ta. Sau 56 ngày đêm dũng cảm chiến đấu, quân và dân ta đã phá tan toàn bộ hệ thống phòng thủ của địch tại cứ điểm Điện Biên Phủ. Chiến dịch bao gồm ba đợt tấn công. Trong đợt tấn công đầu tiên (từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 3), quân ta đã tiêu diệt hai cứ điểm phòng thủ tốt nhất của địch là Him Lam và Độc Lập, mở ra cánh cửa phía Bắc và Đông Bắc để quân ta tiến sâu vào lòng chảo và khu trung tâm. Trong đợt tấn công thứ hai (từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 30 tháng 4), quân ta kiểm soát các điểm cao, khu trung tâm Điện Biên Phủ nằm trong tầm bắn, làm cho quân địch mất cảnh giác. Trong đợt tấn công thứ ba (từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 5), quân ta tiến hành công kích toàn diện để phá hủy toàn bộ hệ thống phòng thủ của cứ điểm Điện Biên Phủ. Ngày 7 tháng 5 năm 1954, chiến dịch Điện Biên Phủ đã hoàn toàn đánh bại tập đoàn cứ điểm “mạnh nhất Đông Dương” - “pháo đài bất khả xâm phạm” của thực dân Pháp.

Tóm tắt Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ - Mẫu 3

Bài viết trình bày diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ qua các đợt. Đợt 1 (13-17/3) ta tiêu diệt 2 cứ điểm được tổ chức phòng ngự tốt nhất của địch là Him Lam và Độc Lập mở toang cánh cửa phía Bắc và Đông Bắc. Đợt 2 (30/3-30/4) đợt tấn công dai dẳng, dài ngày nhất ta kiểm soát các điểm cao địch rơi vào thế bị động mất tinh thần. Đợt 3 (1-7/5) quân ta tổng công kích tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Ngày 7/5/1954 chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng.

Tóm tắt văn bản Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ - Mẫu 4

Chiến dịch Điện Biên Phủ là đỉnh cao của cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954 của quân và dân ta. Chiến dịch chia làm 3 đợt tiến công: Đợt 1 (13 đến 17/3) Ta tiêu diệt 2 cứ điếm được tổ chức phòng ngự tốt nhất của địch là Him Lam và Độc Lập, mở toang cánh cửa phía Bắc và Đông Bắc cho quân ta tiến xuống lòng chảo và khu trung tâm. Đợt 2 (30/3 đến 30/4) Đợt tấn công dai dẳng, dài ngày nhất quyết liệt nhất, gay go nhất Ta kiểm soát các điểm cao, khu trung tâm Điện Biên Phủ nằm trong tầm bắn các loại sống của ta. Quần định rơi vào thể bị động mất tinh thần cao độ. Đợt 3 (1 đến 7/5) Quân ta tổng công kích tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Ngày 7/5/1954, chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng.

Tóm tắt Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ - Mẫu 5

Ba đợt tiến công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ: Đợt 1 (13 đến 17/3) tiêu diệt 2 cứ điểm được tổ tức phòng ngự tốt nhất của giặc; Đợt 2 (30/3 đến 30/4) ta kiểm soát các điểm cao, khu trung tâm khiến giặc rơi vào thế bị động; Đợt 3 (1 đến 7/5) ta tổng tấn công và dành chiến thắng.

Tóm tắt văn bản Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ - Mẫu 6

Văn bản “Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ” là một đồ họa thông tin đã cung cấp thông tin về trận chiến lịch sử dân tộc ta. Đó là diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ với ba đợt tiến công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Với mỗi đợt tiến công tác giả đều nêu ra thời gian diễn ra và những thành quả mà quân ta đã làm được ở mỗi đợt tiến công đó. Ngoài ra trong văn bản tác giả sử dụng nhiều hình ảnh, kí hiệu; ngôn từ ít, cô đọng nhằm truyền tải thông tin nhanh, rõ ràng, ngắn gọn.

Tóm tắt Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ - Mẫu 7

Chiến dịch Điện Biên Phủ kéo dài trong năm mươi sáu ngày đêm và được chia thành ba đợt tiến công. Từ ngày 13 đến 17 tháng 3 năm 1954, quân và dân ta tiêu diệt hai cứ điểm phòng ngự tốt nhất của địch là Him Lam và Độc Lập, mở ra cánh cửa phía Bắc và Đông Bắc để tiến vào lòng chảo và khu trung tâm. Đợt hai diễn ra từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 30 tháng 4 năm 1954, trong đó quân ta kiểm soát các địa điểm cao, và khu trung tâm Điện Biên Phủ nằm trong tầm bắn của các loại súng của quân ta. Quân địch rơi vào thế bị động và mất tinh thần cao độ. Đợt ba từ ngày 1 đến 7 tháng 5 năm 1954, quân ta tổng công kích tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Vào ngày 7 tháng 5 năm 1954, chiến dịch Điện Biên Phủ hoàn toàn thắng lợi. Quân và dân ta đã đập tan tập đoàn cứ điểm "mạnh nhất Đông Dương" - "pháo đài bất khả xâm phạm" của thực dân Pháp.

Tóm tắt văn bản Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ - Mẫu 8

Chiến dịch Điện Biên Phủ là đỉnh cao của cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 - 1954 của quân và dân ta. Ba đợt tiến công diễn ra trong năm mươi sáu ngày đêm. Đợt 1 (từ 13 đến 17 tháng 3), ta tiêu diệt hai cứ điểm được tổ chức phòng ngự tốt nhất của địch là Him Lam và Độc Lập, mở toang cánh cửa phía Bắc và Đông Bắc cho quân ta tiến xuống lòng chảo và khu trung tâm. Đợt 2 (từ 30 tháng 3 đến 30 tháng 4), đây là đợt tấn công dai dẳng, dài ngày nhất quyết liệt nhất, gay go nhất. Ta đã kiểm soát các điểm cao, khu trung tâm Điện Biên Phủ nằm trong tầm bắn các loại sống của ta. Quân địch rơi vào thể bị động mất tinh thần cao độ. Đợt 3 (từ 1 đến 7 tháng 5), quân ta tổng công kích tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Ngày 7 tháng 5 năm 1954, chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng.

Tóm tắt Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ - Mẫu 9

Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra trong năm mươi sáu ngày đêm, với ba đợi tấn công. Từ ngày 13 đến 17 tháng 3 năm 1954, hai cứ điểm được tổ chức phòng ngự tốt nhất là Him Lam và Độc Lập bị tiêu diệt, mở toang cánh cửa phía Bắc và Đông Bắc cho quân ta chiếm xuống lòng chảo và khu trung tâm. Từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 30 tháng 4 năm 1954, ta kiểm soát các điểm cao, khu trung tâm Điện Biên Phủ nằm trong tầm bắn các loại súng của ta. Quân địch rơi vào thế bị động. Cuối cùng, từ ngày 1 đến 7 tháng 5 năm 1954, quân ta tổng công kích tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Đến ngày 7 tháng 5 năm 1954, chiến dịch Điện Biên Phủ đã thắng lợi.

Tóm tắt văn bản Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ - Mẫu 10

Đầu tiên, chiến dịch Điện Biên Phủ là đỉnh cao của cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 - 1954. Toàn bộ chiến dịch diễn ra trong năm mươi sáu ngày đêm với ba đợi tấn công. Đợt 1 (từ 13 đến 17 tháng 3), hai cứ điểm phòng ngự tốt nhất của địch là Him Lam và Độc Lập bị tiêu diệt, từ đó cánh cửa phía Bắc và Đông Bắc được mở ra để quân ta tiến xuống lòng chảo và khu trung tâm. Đợt 2 (từ 30 tháng 3 đến 30 tháng 4), một đợt tấn công căng thẳng khi ta kiểm soát các điểm cao, khu trung tâm Điện Biên Phủ nằm trong tầm bắn các loại sống của ta, còn quân địch thì rơi vào mất cảnh giác. Cuối cùng, đợt 3 (từ 1 đến 7 tháng 5), quân ta tổng công kích tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Đến ngày 7 tháng 5 năm 1954, chiến dịch đã thắng lợi hoàn toàn.

Tóm tắt Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ - Mẫu 11

Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ là văn bản khái quát thông tin về trận chiến lịch sử qua trọng của dân tộc. Chiến dịch Điện Biên Phủ là đỉnh cao của cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954 của quân dân ta. Sau 56 ngày đêm chiến đấu dũng cảm, quân và dân ta đã đập tan toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, giành thắng lợi hoàn toàn. Trận chiến này gồm ba đợt tiến công đã được trình bày đầy đủ, rõ ràng, theo trình tự thời gian trong văn bản. Bằng việc kết hợp văn bản với hình thức hình ảnh, Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ đã cung cấp thông tin một cách sống động cho người đọc.

-/-

Hy vọng với những mẫu "Tóm tắt văn bản Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ" mà Đọc tài liệu tổng hợp, gửi tới các em trên đây cùng trọn bộ văn mẫu lớp 6 sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tốt Ngữ Văn 6!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM