Bài 2: Hàm số lũy thừa

12

Hướng dẫn làm bài 2: hàm số lũy thừa

Giải toán lớp 12: Đáp án bài 5 trang 61 SGK giải tích

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 5 trang 61 sách giáo khoa toán giải tích lớp 12 - so sánh các cặp số.

Bài 3 trang 61 sgk giải tích lớp 12 - cách làm và đáp án

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 3 trang 61 SGK giải tích lớp 12 - khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số.

Giải toán lớp 12: Đáp án bài 2 trang 61 SGK giải tích

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 61 sách giáo khoa toán giải tích lớp 12.

Đáp án bài 1 trang 60 sách giáo khoa giải tích 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1 trang 60 SGK giải tích lớp 12.

Bài 4 trang 61 sách giáo khoa giải tích lớp 12

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 4 trang 61 sách giáo khoa toán giải tích lớp 12.
Back to top