Bài 3 trang 61 sgk giải tích lớp 12 - cách làm và đáp án

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 3 trang 61 SGK giải tích lớp 12 - khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số.

Đề bài

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số:
Câu hỏi bài 3 trang 61 sgk giải tích lớp 12

Hướng dẫn giải

Các bước khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số:

Bước 1: Tìm tập xác định của hàm số.

Bước 2: Tính y', tìm các điểm mà tại đó có y' bằng 0 hoặc không xác định, xét dấu y' và suy ra các chiều biến thiên của hàm số. Tìm các cực trị, các giới hạn tại vô cực và các đường tiệm cận để lập BBT của đồ thị hàm số.

Bước 3: Dựa vào bảng biến thiên và các yếu tố xác định ở trên để vẽ đồ thị hàm số.
 

Đáp án bài 3 trang 61 sgk giải tích lớp 12

Đáp án câu a bài 3 trang 61 sgk giải tích lớp 12
Đáp án câu b bài 3 trang 61 sgk giải tích lớp 12
 

doctailieu.com
Tải về
16/06/2018    12:20 PM
16/06/2018    12:20 PM
Back to top