Bài 4: Hàm số mũ. Hàm số lôgarit

12

Hướng dẫn làm bài 4: hàm số mũ. hàm số lôgarit

Bài 5 trang 78 SGK Giải tích 12

Gợi ý cách giải và đáp án bài tập 5 trang 78 sách giáo khoa Toán giải tích lớp 12

Bài 4 trang 78 sgk giải tích lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 78 SGK giải tích lớp 12

Bài 3 trang 77 sgk giải tích lớp 12

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 77 SGK Toán giải tích lớp 12 - Tìm tập xác định của các hàm số

Bài 2 trang 77 sách giáo khoa giải tích 12

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 77 sách giáo khoa toán giải tích lớp 12

Bài 1 trang 77 SGK Toán giải tích 12

Tham khảo hướng dẫn giải và đáp án bài tập 1 trang 77 sách giáo khoa Giải tích lớp 12
Back to top