Tiếng Anh 10 Global Success Unit 2 Listening

Xuất bản: 06/10/2022 - Cập nhật: 07/10/2022 - Tác giả:

Tiếng Anh 10 Global Success Unit 2 Listening trang 24 với hướng dẫn dịch và trả lời tất cả câu hỏi giúp các em giải bài tập anh 10 Unit 2 KNTT.

Cùng Đọc tài liệu tổng hợp và trả lời các câu hỏi phần Listening: Unit 2 - Humans and the environment thuộc nội dung giải tiếng anh 10 Global Success - Kết nối tri thức với cuộc sống. Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Giải Tiếng Anh 10 Global Success Unit 2 Listening

Đi vào chi tiết từng câu hỏi như sau:

Bài 1: Work in pairs. Look at the picture and answer the questions (Làm việc theo cặp. Nhìn vào bức tranh và trả lời các câu hỏi)

What are they doing? Why? (Họ đang làm gì? Vì sao?)

Trả lời:

They are picking up rubbish, bottles, plastic bags … to keep the environment clean. (Họ đang nhặt rác, chai lọ, túi ni lông… để giữ cho môi trường trong sạch.)

Bài 2: Listen to an announcement about a Go Green Weekend event and decide whether the following statements are true (T) or false (F) (Nghe thông báo về sự kiện Go Green Weekend và quyết định xem các câu sau là đúng (T) hay sai (F))

Bài nghe:


Trả lời:

1. T

2. F

3. T

4. T

Nội dung bài nghe:

Welcome to our club meeting. As you know, we are organising a Go Green Weekend event next Sunday. Before presenting the event schedule, let me briefly tell you about the teams and activities. There will be three teams. Each team will take care of one specific task.

The Clean-up Team will be responsible for cleaning the central park in our town. They will pick up rubbish, bottles, plastic bags, anything that's lying around. They will also water small trees and flowers in the park.

The Donation Team will collect used items from local people. Then they will have to sort and put them into the correct bags. This will make delivery much easier and will also help reach the people who need these items quickly.

The Media Team will be responsible for reporting on the event. They will take photos of the activities during the event and post them on the club's website. They will also write a report which will summarise the results of the event and make suggestions for other club activities in the future.

Tạm dịch:

Chào mừng đến với cuộc họp câu lạc bộ của chúng tôi. Như bạn đã biết, chúng tôi sẽ tổ chức sự kiện Go Green Weekend vào Chủ nhật tới. Trước khi trình bày lịch trình sự kiện, hãy để tôi nói sơ qua về các đội và các hoạt động. Sẽ có ba đội. Mỗi đội sẽ đảm nhận một nhiệm vụ cụ thể.

Đội Dọn dẹp sẽ chịu trách nhiệm dọn dẹp công viên trung tâm trong thị trấn của chúng tôi. Họ sẽ nhặt rác, chai lọ, túi ni lông, bất cứ thứ gì nằm xung quanh. Họ cũng sẽ tưới cây nhỏ và hoa trong công viên.

Đội Quyên góp sẽ thu thập các vật phẩm đã qua sử dụng từ người dân địa phương. Sau đó, họ sẽ phải phân loại và cho chúng vào đúng các túi. Điều này sẽ giúp việc giao hàng dễ dàng hơn nhiều và cũng sẽ giúp tiếp cận những người cần những mặt hàng này một cách nhanh chóng.

Đội Truyền thông sẽ chịu trách nhiệm đưa tin về sự kiện này. Họ sẽ chụp ảnh các hoạt động trong sự kiện và đăng lên trang web của câu lạc bộ. Họ cũng sẽ viết một báo cáo tóm tắt kết quả của sự kiện và đưa ra đề xuất cho các hoạt động khác của câu lạc bộ trong tương lai.

Bài 3: Listen again and complete each gap in the table with ONE word from the recording (Nghe lại và hoàn thành mỗi khoảng trống trong bảng với MỘT từ trong bản ghi âm)

Bài nghe:


Trả lời:

1. park

2. plastic

3. sort

4. post

5. suggestions

Tạm dịch:

Clean-up Team

(Nhóm dọn dẹp)

Clean the central (1) park

(Làm sạch công viên trung tâm)

- Pick up rubbish, bottles, and (2) plastic bags

(Nhặt rác, chai và túi nhựa)

- Water small trees and flowers

(Tưới cây nhỏ và hoa)

Donation Team

(Nhóm quyên góp)

Collect used items

(Thu gom những đồ dùng đã qua sử dụng)

(3) Sort the items and put them into the correct bags

(Phân loại đồ dùng và đặt chúng vào túi đúng)

Media Team

(Nhóm truyền thông)

(4) Post photos of the event on the club's website

(Đăng ảnh của sự kiện lên trang web của câu lạc bộ)

Make (5) suggestions for the club's future activities

(Đưa ra gợi ý cho các hoạt động của câu lạc bộ trong tương lai)

Bài 4: Work in groups. Discuss the following question (Làm việc nhóm.

Thảo luận về câu hỏi sau đây)

If you have to organise a green event in your area, what will you do?( Nếu bạn phải tổ chức một sự kiện xanh trong khu vực của bạn, bạn sẽ làm gì?)

Trả lời:

If I have to organise a green event in my area, it will be a “Recycle to live greener” event. There will be two teams for this event, Sorting Team and Recycling Team. I will be the speaker to talk about the teams and the activities. The Sorting Team will be responsible for sorting trash and the Recycling Team will be in charge of recycling things. Everyone living in my area will take part in this event despite their age and job.

Tạm dịch:

Nếu tôi phải tổ chức một sự kiện xanh trong khu vực của mình, đó sẽ là một sự kiện “Tái chế để sống xanh hơn”. Sẽ có hai đội cho sự kiện này, Đội phân loại và Đội tái chế. Tôi sẽ là diễn giả nói về các đội và các hoạt động. Nhóm Phân loại sẽ chịu trách nhiệm phân loại rác và Nhóm Tái chế sẽ phụ trách tái chế đồ vật. Mọi người dân sống trong khu vực của tôi sẽ tham gia sự kiện này bất kể tuổi tác và công việc của họ.

Xem thêm các bài thuộc Unit 2:

- Kết thúc nội dung Tiếng Anh 10 Global Success Unit 2 Listening - 

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung giải bài tập tiếng anh 10: Unit 2 Humans and the environment: Listening của bộ sách Kết nối tri thức. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM