Sử 12 bài 24: Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng mùa xuân 1975

Xuất bản: 12/05/2020 - Tác giả:

Kiến thức lý thuyết Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975

Lý thuyết Lịch sử 12 bài 24

Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng mùa xuân 1975

Tình hình hai miền Bắc - Nam sau năm 1975

1. Miền Bắc

- Thuận lợi: đạt đƣợc những thành tựu to lớn và toàn diện, đã xâ  dựng đƣợc những cơ sở vật chất - kĩ thuật ban đầu của chủ nghĩa xã hội.

- Khó khăn: cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của Mĩ đã phá huỷ hầu hết những thành quả nhân dân miền Bắc đã xây dựng, làm cho quá trình tiến lên sản xuất lớn bị chậm lại đến vài ba kế hoạch 5 năm.

2. Miền Nam

- Thuận lợi: đã hoàn toàn giải phóng, chế độ thực dân mới của Mĩ cùng bộ máy chính quyền Sài Gòn ở trung ương bị sụp đổ.

- Khó khăn: hậu quả hết sức nặng nề của chiến tranh. Kinh tế miền Nam về cơ bản vẫn mang tính chất của nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, sản xuất nhỏ và phân tán, phát triển mất cân đối, lệ thuộc nặng nề vào viện trợ từ bên ngoài.

Ôn tập kiến thức: Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước, cách mạng ở hai miền Bắc - Nam có thuận lợi và khó khăn gì?

Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở hai miền đất nước

Miền Bắc

Đến giữa năm 1976, miền Bắc căn bản hoàn thành nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế.

Sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế phát triển mạnh.

Thực hiện nghĩa vụ làm căn cứ địa cách mạng cả nước và nghĩa vụ quốc tế với Lào và Campuchia.

Miền Nam

Tiếp quản vùng giải phóng.

Thành lập chính quyền cách mạng và đoàn thể quần chúng.

Tại các thành phố lớn như Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng v.v., chính quyền cách mạng tuyên bố thành lập ngay sau khi được giải phóng hoàn toàn.
Hàng triệu đồng bào được hồi hương, chuyển về nông thôn tham gia sản xuất hoặc đi xây dựng vùng kinh tế mới.

Chính quyền cách mạng tịch thu toàn bộ tài sản và ruộng đất của bọn phản động, tuyên bố xoá bỏ quan hệ bóc lột phong kiến, tiến hành điều chỉnh ruộng đất trong nội bộ nông dân, quốc hữu hoá ngân hàng, thay đồng tiền cũ bằng đồng tiền mới của cách mạng.

Chú trọng khôi phục sản xuất nông nghiệp để đáp ứng nhu cầu cấp bách và lâu dài của nhân dân về lương thực. Các cơ sở sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp, cả những cơ sở bị gián đoạn quan hệ với nước ngoài, đều trở lại hoạt động.

Văn hoá, giáo dục, y tế... được tiến hành khẩn trương từ những ngày đầu mới giải phóng.

Ôn tập: Hãy nêu những thành tựu đạt được trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế, ổn định tình hình miền Nam sau giải phóng năm 1975.

Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước (1975 - 1976)

- Sau đại thắng mùa xuân 1975, Tổ quốc Việt Nam về mặt lãnh thổ đã được thống nhất, song ở mỗi miền lại tồn tại một hình thức tổ chức nhà nước khác nhau.

- Từ ngày 15 đến ngày 21-11-1975, Hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất đất nước được tổ chức tại Sài Gòn. Hội nghị nhất trí hoàn toàn các vấn đề về chủ trương, biện pháp nhằm thống nhất đất nước về mặt Nhà nước.

- Ngày 25-4-1976, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tiến hành trong cả nước.

- Từ ngày 24-6 đến ngày 3-7-1976, Quốc hội khoá VI, họp kì đầu tiên tại Hà Nội.

- Quốc hội thông qua chính sách đối nội đối ngoại của nước Việt Nam thống nhất, quyết định tên nước là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (từ ngày 2-7-1976), quyết định Quốc huy, Quốc kì là cờ đỏ sao vàng, Quốc ca là bài Tiến quân ca, Thủ đô là Hà Nội, thành phố Sài
Gòn đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh.

- Với kết quả của kì họp thứ nhất Quốc hội khoá VI, công việc thống nhất đất nước về mặt Nhà nước đã hoàn thành.

- Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước đã tạo nên những điều kiện chính trị cơ bản để phát huy sức mạnh toàn diện đất nước, những điều kiện thuận lợi để cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, những khả năng to lớn để bảo vệ Tổ quốc và mở rộng quan hệ với các nước trên thế giới.

- Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam vừa thành lập (2-7-1976) đã có 94 nước chính thức công nhận và đặt quan hệ ngoại giao (đến cuối 1980 có 106 nước).

Quốc hội biểu quyết thông qua Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội thống nhất, ngày 2/6/1976

Quốc hội biểu quyết thông qua Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội thống nhất, ngày 2/6/1976

Ôn tập kiến thức: Quốc hội khóa VI, kì họp thứ nhất đã quyết định những vấn đề gì?

Sơ đồ hóa kiến thức sử 12 bài 24

Sơ đồ hóa kiến thức sử 12 bài 24

Soạn sử 12 bài 24

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi và bài tập trang 203 sách giáo khoa Lịch sử 12:

Câu 1 trang 203 SGK Sử 12

Câu hỏi

Đảng và chính quyền cách mạng đã có chủ trương và biện pháp gì nhằm giải quyết những nhiệm vụ cấp bách sau khi kháng chiến chống Mĩ thắng lợi.

Trả lời

- Chính trị: công tác tiếp quản từ thành thị đến nông thôn, đất liền, hải đảo, căn cứ quân sự, cơ sở sản xuất, hành chính, văn hóa được tiến hành khẩn trương và đạt được những kết quả tốt.

- Kinh tế :

  • Tịch thu toàn bộ tài sản và ruộng đất của bọn phản động.
  • Xóa bỏ bóc lột phong kiến, điều chỉnh ruộng đất trong nội bộ nông dân
  • Quốc hữu hóa ngân hàng, thay đổi đồng tiền của chính quyền Sài Gòn bằng đồng tiền của chính quyền cách mạng.
  • Chú trọng khôi phục sản xuất nông nghiệp, các cơ sở sản xuất công nghiệp và thủ công nghiệp.

- Văn hóa, giáo dục, y tế được đẩy mạnh.

Đây chính là những nhiệm vụ ban đầu nhưng có ý nghĩa quan trọng đến việc hoàn thành thống nhất đất nước.

Câu 2 trang 203 SGK Sử 12

Câu hỏi

Ý nghĩa của việc thống nhất đất nước về mặt nhà nước

Trả lời

- Là yêu cầu tất yếu khách quan của sự phát triển cách mạng Việt Nam.

- Thể hiện tinh thần yêu nước, đoàn kết toàn dân tộc, ý chí thống nhất Tổ quốc, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam độc lập và thống nhất của toàn thể nhân dân ta.

- Tạo điều kiện cho việc tiếp tục hoàn thành thống nhất các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ của cách mạng xã hội chủ nghĩa trên phạm vi cả nước..

- Tạo nên những điều kiện chính trị cơ bản để phát huy sức mạnh toàn diện đất nước, để cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, tạo ra khả năng to lớn để bảo vệ Tổ quốc và mở rộng quan hệ quốc tế.

Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 24

Câu 1. Thành tựu chủ yếu của miền Bắc trong hơn 20 năm tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội (1954-1975) là

A. xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa cộng sản.
D. xây dựng xong cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội.
C. chuẩn bị xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội.
B. bước đầu xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội.

Câu 2. Những cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân của Mĩ để lại hậu quả gì đối với miền Bắc?

A. Nền kinh tế phát triển mất cân đối.
B. Làm chậm quá trình tiến lên sản xuất lớn.
C. Tàn phá nặng nề, gây hậu quả lâu dài đối với miền Bắc.
D. Cản trở công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.

Câu 3. Nền nông nghiệp miền Nam gặp phải những khó khăn gì sau đại thắng mùa Xuân 1975?

A. Thiên tai làm cho ruộng đất không canh tác được.
B. Nhiều làng mạc, đồng ruộng bị tàn phá, bị bỏ hoang.
C. Một triệu hécta rừng bị chất độc hóa học và bom đạn cày xới.
D. Vô số bom mìn còn bị vùi lấp trên các cánh đồng, ruộng vườn.

Câu 4. Nhiệm vụ trọng tâm của miền Bắc ngay sau đại thắng mùa Xuân 1975 là gì?

A. Hàn gắn vết thương chiến tranh.
B. Tiếp tục làm nhiệm vụ căn cứ địa của cách mạng cả nước.
C. Tiếp tục làm nghĩa vụ quốc tê đối với Lào và Cam-pu-chia.
D. Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội.

Câu 5. Sau hơn 20 năm xâ  dựng chủ nghĩa xã hội (1954 - 1975) miền Bắc đã xây dựng được

A. nền kinh tế dân chủ nhân dân.
B. những cơ sở vật chất - kĩ thuật ban đầu của chủ nghĩa xã hội.
C. nền kinh tế công nông nghiệp hiện đại nhưng đã bị chiến tranh tàn phá.
D. nền công nghiệp

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM