Mục lục bài học
Giải hóa 12

Bài 6 trang 37 sgk Hóa 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 6 trang 37 SGK hóa học lớp 12.

Đề bài

Đốt cháy hoàn toàn 16,2 gam một cacbohidrat X thu được 13,44 lít khí CO2 (đktc) và 9,0 gam nước.

a) Tìm công thức đơn giản nhất của X. X thuộc loại cacbohiđrat nào đã học?

b) Đun 16,2 gam X trong dung dịch axit thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được bao nhiêu gam Ag? Giả sử hiệu suất của quá trình bằng 80%.

Hướng dẫn giải

a) 

Tính nCO2, nH2O

+ BTNT C: nC=nCO2

+ BTNT H: nH=2nH2O

=> mO=mcacbohiđrat – mC – mH => nO

=> C : H : O => CTĐGN

b) Viết PTHH, tính toán theo PTHH

Đáp án bài 6 trang 37 sgk hóa học lớp 12

a) 

nCO2=13,44/22,4=0,6 mol; nH2O=/18=0,5 mol

+ BTNT C: nC=nCO2=0,6 mol

+ BTNT H: nH=2nH2O=1 mol

=> mO=mcacbohiđrat – mC – mH = 16,2 - 0,6.12 - 1.1 = 8 gam

=> nO=8/16=0,5 mol

=> C : H : O= 0,6:1:0,5 = 6:10:5 => CTĐGN: C6H10O5

Vậy X là polisaccarit.

b) (C6H10O5)n + nH2O H+→→H+ nC6H12O6

       1 mol                         n mol

      16,2162n16,2162n mol                  a mol

=>a = 0,1 mol

C5H11O5CH=O + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → C5H11O5COONH4 + 2Ag ↓ + 2NH4NO3.

Theo phương trình, ta có: nAg = 0,2 mol

Vì hiệu suất phản ứng bằng 80% =>mAg = 0,2.108.801000,2.108.80100 = 17,28 (gam).

» Bài tiếp theo: Bài 1 trang 44 SGK Hóa 12

doctailieu.com
Tải về
19/07/2018    00:08 AM
19/07/2018    00:08 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top