Mục lục bài học
Giải hóa 12

Giải bài 3 trang 37 sách giáo khoa Hóa lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 3 trang 37 SGK hóa học lớp 12.

Đề bài

Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các dung dịch riêng biệt trong mỗi nhóm chất sau:

a) Glucozơ, glixerol, anđehit axetic.

b) Glucozơ, saccrozơ,  glixerol.

c) Saccarozơ, anđehit axetic, hồ tinh bột.

Đáp án bài 3 trang 37 sgk hóa học lớp 12

a) Cách 1: Dùng dung dịch AgNO3/NH3, đun nhẹ sau đó dùng Cu(OH)2

Cách 2: Dùng  Cu(OH)2/OH-.

b) Cho tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3, đun nhẹ nhận ra glucozơ. Đun nóng 2 dung dịch còn lại với dung dịch H2SO4 sau đó cho tác dụng tiếp với dung dịch AgNO3/NH3, đun nhẹ nhận ra saccarozơ.

c) Dung dịch iot, nhận ra hồ tinh bột. Cho Cu(OH)2 vào 2 dung dịch còn lại, lắc nhẹ, saccarozơ hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam.

doctailieu.com
Tải về
18/07/2018    18:47 PM
18/07/2018    18:47 PM
Back to top