Mục lục bài học
Giải hóa 12

Giải hóa lớp 12: Đáp án bài 4 trang 37 SGK hóa học

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 4 trang 37 sách giáo khoa hóa học lớp 12.

Đề bài

Từ 1 tấn tinh bột chứa 20% tạp chất trơ có thể sản xuất được bao nhiêu kg glucozơ, nếu hiệu quất của quá trình sản xuất là 75%?

Hướng dẫn giải

(C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6

162n kg                    180n kg

800kg                       x kg

=> x

Đáp án bài 4 trang 37 sgk hóa học lớp 12

Đáp án bài 4 trang 37 sgk hóa lớp 12
 

doctailieu.com
Tải về
18/07/2018    20:52 PM
18/07/2018    20:52 PM
Back to top