Mục lục bài học
Giải hóa 12

Giải bài 1 trang 36 sách giáo khoa Hóa lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1 trang 36 SGK hóa học lớp 12.

Đề bài

Để phân biệt các dung dịch glucozơ, saccarozơ và anđehit axetic có thể dùng dãy chất nào sau đây làm thuốc thử?

A. Cu(OH)2 và AgNO3/NH3;                                

B. Nước brom và NaOH;

C. HNO3 và AgNO3/NH3;                                    

D. AgNO3/NH3 và NaOH.

Hướng dẫn giải

Cần nắm được đặc điểm cấu tạo của các chất => tính chất hóa học khác nhau => chọn thuốc thử thích hợp

Đáp án bài 1 trang 36 sgk hóa học lớp 12

- Dùng Cu(OH)2 :

+ Kết tủa hòa tan tạo dung dịch xanh lam => glucozơ, saccarozơ

+ Kết tủa không tan => anđehit axetic

- Đun nhẹ 2 ống nghiệm vừa thu được chứa glucozơ, saccarozơ:

+ Xuất hiện kết tủa đỏ gạch => glucozo

+ Không có kết tủa đỏ gạch => saccarozơ

Đáp án A

doctailieu.com
Tải về
18/07/2018    14:51 PM
18/07/2018    14:51 PM
Back to top