Mục lục bài học
Giải Hóa 8

Bài 5 trang 132 SGK Hóa học 8

Xem hướng dẫn cách làm và đáp án bài tập 5 trang 132 sách giáo khoa Hóa học 8 tập 1

Đề bài

Nhôm (III) oxit tác dụng với axit sunfuric theo phương trình phản ứng sau :

Al₂O₃ + 3H₂SO₄ → Al₂(SO₄)₃ + 3H₂O

Tính lượng muối nhôm sunfat được tạo thành nếu đã sử dụng 49g axit sunfuric nguyên chất tác dụng với 60g nhôm oxit. Sau phản ứng chất nào còn dư ? Lượng dư của chất đó là bao nhiêu ?

Lời giải đáp án bài 5 tr. 132 SGK Hóa 8 tập 1

nH₂SO₄ = 49/98 = 0,5 mol.

nAL₂O₃= 60/102 = 0,59 mol.

Phương trình hóa học của phản ứng:

Al₂O₃ + 3H₂SO₄ → Al₂(SO₄)₃ + 3H₂O

So sánh tỉ lệ 0,59/1 > 0,5/3 → Nhôm oxit dư, tính lượng Al₂(SO₄)₃ theo H₂SO₄

Theo phương trình phản ứng trên

102g Al₂O₃ tác dụng với 294g H₂SO₄

Theo phương trình phản ứng trên

294g H₂SO₄ tác dụng với Al₂O₃ cho 342g Al₂(SO₄)₃

Vậy 49g H₂SO₄ tác dụng với Al₂O₃ cho xg Al₂(SO₄)₃

x= 49. 342 / 294 = 57g Al₂(SO₄)₃

»» Bài trước: Bài 4 trang 132 SGK Hóa học lớp 8

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu