Mục lục bài học
Giải Hóa 8

Đáp án bài 2 trang 132 sách giáo khoa Hóa học lớp 8

Xem cách làm và đáp án bài 2 trang 132 SGK Hóa học lớp 8 tập 1 phần Hiđro - Nước

Đề bài

Hãy lập phương trình hóa học của những phản ứng có sơ đồ sau đây:

a) Na₂O + H₂O → NaOH.

K₂O + H₂O → KOH.

b)SO₂ + H₂O → H₂SO₃.

SO₃ + H₂O → H₂SO₄.

N₂O₅ + H2O → HNO₃.

c)NaOH + HCl → NaCl + H₂O.

Al(OH)₃ + H₂SO₄ → Al₂(SO₄)₃ + H₂O.

d)Chỉ ra loại chất tạo thành ở a), b), c) là gì? Nguyên nhân có sự khác nhau ở a) và b)

e) Gọi tên các chất tạo thành.

Lời giải đáp án

Phương trình hóa học của phản ứng

a) Na₂O + H₂O→ 2NaOH. Natri hiđroxit.

K₂O + H₂O → 2KOH

b) SO₂ + H₂O → H₂SO₃. Axit sunfurơ.

SO₃ + H₂O → H₂SO₄. Axit sunfuric.

N₂O₅ + H₂O → 2HNO₃. Axit nitric.

c) NaOH + HCl → NaCl + H₂O. Natri clorua.

2Al(OH)₃ + 3H₂SO₄ → Al₂(SO4)₃ + 3H₂O. Nhôm sunfat.

d) Loại chất tạo thành ở a) (NaOH, KOH) là bazơ kiềm là loại chất tan ở b) (H₂SO₄, H₂SO₃, HNO₃) là axit, ở c)(NaCl, Al₂(SO₄)₃ là muối.

Nguyên nhân của sự khác biệt là ở a) là oxit bazơ (Na₂O, K₂O) tác dụng với nước cho bazơ còn ở b) là oxit axit ( SO₂ ,SO₃, N₂O₅) tác dụng với nước cho axit. 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 2 trang 132 sách giáo khoa Hóa học lớp 8 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu