Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Giải hóa lớp 9: Đáp án bài 4 trang 122 SGK hóa lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 4 trang 122 sách giáo khoa hóa học lớp 9

Đề bài

Đốt cháy 28 ml hỗn hợp khí metan và axetilen cần phải dùng 67,2 ml khí oxi.

a) Tính phần trăm thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp.

b) Tính thể tích khí CO2 sinh ra.

(Các thể tích khí đo ở cùng điểu kiện nhiệt độ và áp suất).

Đáp án bài 4 trang 122 sgk hóa lớp 9

Đối với chất khí, trong cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất, tỉ lệ số mol trong phương trình phản ứng cũng là tỉ lệ về thể tích các khí.

a) Gọi thế tích của CH4 và C2H2 lần lượt là x, у (ml).

Phương trình phản ứng: CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O

                    p.ư:         x   ->  2x       x          (ml)

                                   2C2H2 + 5O2 → 4CO2 + 2H2O

                    p.ư:         у     ->  2,5y     2y (ml)

Theo thể tích hỗn hợp và thể tích oxi, ta có hệ phương trình:

Đáp án bài 4 trang 122 sgk hóa lớp 9

Giải (1) và (2), ta được x = 5,6ml và y = 22,4ml.

Đáp án bài 4 trang 122 sgk hóa lớp 9 phần 1

b) Thể tích khí khí CO2 sinh ra = x + 2y = 5,6 + 2 x 22,4 = 50,4ml

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải hóa lớp 9: Đáp án bài 4 trang 122 SGK hóa lớp 9 để xem ở dưới đây
Tải về
22/08/2018    06:58 AM
22/08/2018    06:58 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu