Bài 5 Tin học 12 - Các thao tác cơ bản trên bảng

Giải tin học lớp 12 bài 5 các thao tác cơ bản trên bảng chi tiết trả lời các câu hỏi trang 47 sgk môn tin học 12

Bài 3 trang 47 SGK Tin học 12

Bài 3 trang 47 SGK Tin học 12

Giải bài 3 trang 47 Sách giáo khoa Tin lớp 12, Trong bảng HOC_SINH, hãy chỉ ra các thao tác để lọc các học sinh nữ sinh sau ngày 1/9/1991

Bài 2 trang 47 SGK Tin học 12

Bài 2 trang 47 SGK Tin học 12

Giải bài 2 trang 47 Sách giáo khoa Tin học lớp 12, Trong bảng HOC_SINH hãy chỉ ra các thao tác sắp xếp các bản ghi tăng dần theo trường To.