Bài tập và thực hành 9 - Bài thực hành tổng hợp

Bài 5 trang 77 SGK Tin học 12

Bài 5 trang 77 SGK Tin học 12

Giải bài 5 trang 77 Sách giáo khoa Tin học lớp 12, Tạo báo cáo danh sách học sinh của từng môn gồm: họ tên, điểm và tính điểm trung bình theo môn.

Bài 4 trang 77 SGK Tin học 12

Bài 4 trang 77 SGK Tin học 12

Giải bài 4 trang 77 sách giáo khoa Tin học lớp 12 : Thiết kế một số mẫu hỏi để đáp ứng các yêu cầu khác nhau

Bài 3 trang 77 SGK Tin học 12

Bài 3 trang 77 SGK Tin học 12

Giải bài 3 trang 77 sách giáo khoa Tin học lớp 12: Tạo biểu mẫu nhập liệu cho BANG_DIEM, nhập dữ liệu cho cả ba bảng bằng hai cách.

Bài 2 trang 76 SGK Tin học 12

Bài 2 trang 76 SGK Tin học 12

Giải bài 2 trang 76 sách giáo khoa Tin học lớp 12 : Thiết lập các mối liên kết giữa bảng BANG_DIEM và HOC_SINH, BANG_DIEM và MON_HOC.