Bài 3 Tin học 12 - Giới thiệu Microsoft Access

Giải tin học lớp 12 bài 3 giới thiệu microsoft access chi tiết trả lời các câu hỏi trang 33 sgk môn tin học 12

Bài 4 trang 33 SGK Tin học 12

Bài 4 trang 33 SGK Tin học 12

Hướng dẫn giải bài 4 trang 33 sách giáo khoa Tin học 12 : Có những cách nào để tạo đối tượng trong Access?

Bài 2 trang 33 SGK Tin học 12

Bài 2 trang 33 SGK Tin học 12

Hướng dẫn giải bài 2 trang 33 sách giáo khoa Tin học 12 : Liệt kê các loại đối tượng cơ bản trong Access.

Bài 1 trang 33 SGK Tin học 12

Bài 1 trang 33 SGK Tin học 12

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 33 sách giáo khoa Tin học lớp 12 : Access là gì? Hãy kể các chức năng chính của Access.