Bài tập và thực hành 7 - Mẫu hỏi trên nhiều bảng

Bài 2 trang 69 SGK Tin học 12

Bài 2 trang 69 SGK Tin học 12

Giải bài 2 trang 69 sách giáo khoa Tin học lớp 12, thống kê số lượng trung bình, cao nhất, thấp nhất trong các hóa đơn đặt hàng theo tên mặt hàng.

Bài 1 trang 68 SGK Tin học 12

Bài 1 trang 68 SGK Tin học 12

Giải bài 1 trang 68 Sách giáo khoa Tin học lớp 12, Sử dụng hai bảng HOA_DON và MAT_HANG, dùng hàm Count lập mẫu hỏi liệt kê các loại mặt hàng (theo tên mặt hàng cùng) số lần được đặt