Bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ