Bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Bài 2 trang 86 SGK Địa lí 12

Bài 2 trang 86 SGK Địa lí 12

Trả lời câu hỏi bài tập 2 trang 86 sách giáo khoa Địa lí lớp 12 : Tính tỉ trọng từng ngành trong tổng giá trị sản xuất nông, lâm và thủy sản qua các năm

Bài 1 trang 86 SGK Địa lí 12

Bài 1 trang 86 SGK Địa lí 12

Hướng dẫn giải bài tập 1 trang 86 sách giáo khoa môn Địa lí lớp 12 : Điền các nội dung thích hợp vào bảng theo mẫu.