Bài 32: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ