You must have strong communication skills, and be able to think .

01/12/2020 200

Câu Hỏi:
Choose the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in the following questions.
You must have strong communication skills, and be able to think .
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Đáp án:
analytic = analytical (adj): có tính phân tích
analysis (n): sự phân tích, phép phân tích
analytically (adv): theo phép phân tích
Cần trạng từ bổ nghĩa cho động từ "think"
=> You must have strong communication skills, and be able to think analytically.
Tạm dịch: Bạn phải có kỹ năng giao tiếp thật tốt và có khả năng tư duy phân tích
Đáp án cần chọn là: D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X